ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

582.296 295.802
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi AGRICOLA, CrossRef , ProQuest, OJS, CAB Abstract, FAO AGRIS/CARIS, EBSCOhost, ULRICH’S Periodical Directory, arastirmax, NewJour and ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. DERLEME MAKALELER KABUL EDİLMEMEKTEDİR. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Cilt 31, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Bahçe Bitkileri

Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri PDF
Ersin Gülsoy, Tuncay Kaya, Mücahit Pehluvan, Mikdat Şimşek
Hatay’dan seçilmiş bazı erkek incir genotiplerinin (Ficus carica var. caprificus) tozlayıcı özellikleri PDF
Sema Yaman, Oğuzhan Çalışkan
Yerel ceviz çeşidinde (Juglans regia L.) abiyotik stres faktörlerine karşı dayanıklılık mekanizmasının belirlenmesi PDF
Nezahat Turfan
Düzce ve Zonguldak İllerinde doğal olarak yetişen kocayemiş (Arbutus unedo L.) genotiplerinin fizikokimyasal karakterizasyonu PDF
Hamdi Zenginbal, Muttalip Gündoğdu

Bitki Koruma

Emici böcekler (Hemiptera: Pentatomidae, Coreidae ve Acanthosomatidae)’in farklı fındık (Corylus avellana L.) çeşitlerindeki lekeli iç zararının belirlenmesi PDF
Melda Şen, Islam Saruhan

Tarım Ekonomisi

Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri PDF
Ela Atış, Bülent Miran, Zerrin Kenanoğlu Bektaş, Murat Cankurt
Samsun ilinde sığır besiciliği faaliyetlerinden ortaya çıkan atık ve yan ürünlerin değerlendirilmesi ve yönetimi PDF
Hatice Türkten, Çağatay Yıldırım, Vedat Ceyhan, Orhan Gündüz
Tarımsal üretici birliklerinde performans ölçümü PDF
Bakiye Kılıç Topuz, Mehmet Bozoğlu

Tarım Makineleri

Pnömatik fındık toplama makinası ile fındık hasadının operatör yorgunluğu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi PDF
Hüseyin Sauk, Mehmet Arif Beyhan
Kayısının (Prunus armeniaca L.) konvektif, mikrodalga ve mikrodalga-konvektif yöntemleriyle kurutulması ve matematiksel modellenmesi PDF
Nazmi İzli
Hasarsız çarpma tekniği kullanılarak domates meyvesinin kütle tahmini için farklı model yaklaşımlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi PDF
Kubilay Kazım Vursavuş, Zehan Kesilmiş
Farklı olgunlaşma dönemlerinde Yomra çeşidi fındığın kopma kuvveti/zuruflu meyve ağırlığı oranına, meyve sapı uzunlukları ve çotanak sayılarının etkileri PDF (English)
Taner Yıldız

Tarımsal Biyoteknoloji

Bazı yem ve gübre sanayi kimyasallarının hyalüronidaz üzerine in vitro etkileri PDF
Mustafa Oğuzhan Kaya, Emrah Yerlikaya, Mehmet Arif Özyazıcı, Kıvanç İrak

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Kentsel saçaklanmanın tarım alanlarına yayılımının uydu görüntüleri yardımıyla belirlenmesi: Samsun örneği PDF
Ali Uzun, Yusuf Demir

Tarla Bitkileri

Mısır ile soyanın farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen silajlarda besin değerinin belirlenmesi PDF
Mehmet Arslan, Cengiz Erdurmuş, Mehmet Öten, Bilal Aydınoğlu, Sadık Çakmakçı
Taban mera ıslahında farklı metotların etkinliği: I. Agronomik özellikler PDF
Olgunay Şahinoğlu, Ferat Uzun
Değişik doğal katkı maddelerinin yonca silajının kalitesine etkilerinin belirlenmesi PDF
Zeki Acar, Murat Bostan

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Substrat kültüründe domates bitkisi yaprağında besin kapsamı, K/Na ve Ca/Na oranları üzerine besin çözeltisine artan dozlarda ilave edilen NaCl’ün etkileri PDF
Ahmet Korkmaz, Arife Karagöl, Ayhan Horuz
Semizotunun (Portulaca oleracea L.) bor toksititesine tepkisi PDF (English)
Halil Samet, Yakup Çıkılı


Print ISSN: 1308-8750 Online ISSN: 1308-8769