Aurasız Ve Görsel Auralı Migren Olgularında Serum Magnezyum Düzeyi Değişikliği

Ö.F. AKKAYA, G. TUNALI
1.480 312

Abstract


Bu çalışmanın amacı, auralı ve aurasız migren gruplarında baş ağrılı ve baş ağrısız dönemde serum magnezyum düzeylerindeki değişiklikleri araştırmaktır.
Çalışmaya, yaşları 17-45 arasında değişen, Uluslararası Baş Ağrısı Derneği'nin (International Headache Society (IHS-2004)) kriterlerine göre tanı konulmuş, 25 aurasız, 25 görsel auralı migrenli olgu grupları ile yaş ve cinsiyet dağılımları olgu grupları ile uyumlu 25 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu alındı. Olgu gruplarına baş ağrılı ve baş ağrısız dönemlerde serum magnezyum düzeyleri ölçüldü. Sonuçlar kontrol grubunun değerleriyle karşılaştırıldı. Auralı ve aurasız migren gruplarında birbirleriyle çelişen veriler elde ettik. Auralı migrenli-lerde, serum magnezyum değerleri, baş ağrılı dönemde hem baş ağrısız döneme hem de kontrol grubuna göre düşük bulundu. Aurasız migren grubunda ise serum magnezyum düzeyleri, baş ağrılı dönemde hem ağrısız dönem ve hem de kontrol grubu ile karşılaştırıldığında değerler arasında anlamlı fark bulunmadı.


Serum Magnesium Levels in Migraine with Visuel Aura and Without Aura Cases
The purpose of this study is to investigate the changes in serum magnesium levels in migraine with aura and without aura patients in both headache periods and headache free periods.
In this study, 25 patients suffering from migraine without aura, 25 patients suffering from migraine with visual aura the ages of whom range from 17 to 45 and of who have been diagnosed according to criteria of the International Headache Society (IHS-2004) and 25 healty people in the control group with the same age and sex as the pilot group have been included. Serum magnesium levels in migraine groups have been examined in both headache and headache free periods. The results have been compared with those of the contro 1 group.
Some contradictory results have been detected in migraine groups with aura and without aura. The serum magnesium levels of migraine with aura group in headache period have been found lower than the levels in headache free period and those of the control group.On the other hand, magnesium levels in migraine group without aura in headache period and headache free period may be said to be insignifantly different when compared with those of the control group.

Full Text:

113-120