Omü Nöroloji Kliniğinde Botulinum Toksin Uygulamaları: Retrospektif Bir Çalışma

H. TÜRKER, M. ONAR, O. DEMİR, G. TUNALI
1.219 587

Abstract


Botulinum Toxin Appliccations in OMU, Department of Neurology: A Retrospective Study


Clostridium botulinum toxin type A blocks the cholinergic conduction at the neuromuscular conjunction by blocking acetylcholine secretion at the presynaptic region and thus produces muscle paralysis. Such effects of the toxin are in use to treat some diseases. The most frequent neurological indications are hemifacial spasm, essential blepharospasm, cervical dystonia, task-specific dystonia and post-stroke spasticity in adults.In this retrospective study, 46 patients who were tracked for botulinum toxin injections in our department between years 2003 and 2006 are reported. Their diagnoses, schemes of therapy, responses to botulinum toxin treatment, side effects, follow-up during injection therapies and subjective evaluations of therapy by patients are presented and discussed p e rta ining the relative literature.Clostridium botulinum tip A toksini, nöromüsküler kavşakta presinaptik bölgede asetilkolin salınımını ve kolinerjik iletimi bloke ederek kas paralizisine yol açmakta ve bu etkisinden bazı hastalıkların tedavisinde yararlanılmaktadır. Nörolojik uygulamalarda toksinin kullanımı için; hemifasiyal spazm, esansiyel blefarospazm, servikal distoni, taska spesifik distoni ve erişkinde inme sonrası gelişen spastisite gibi endikasyon alanları bulunmaktadır. Bu retrospektif çalışmada, 2003-2006 yılları arasında kliniğimizde izlenen ve botulinum toksin enjeksiyonları uygulanan 46 hastanın tanıları, tedavi şemaları, botulinum toksin tedavisine yanıtları, tedavide karşılaşılan yan etkiler ile hastaların tedavileri boyunca yapılan izlemleri ve tedaviye yanıtın hastalar tarafından sübjektif değerlendirmeleri rapor edilmiş ve tartışılmıştır.

Full Text:

06-14