Meme İnfiltratifduktal Korsinomlarında Nükleer Morfometri İle Histomorfolojik Parametrelerin Karşılaştırılması

L. YILDIZ, S. BARIŞ, O. AYDIN, M. KEFELİ
1.013 582

Abstract


Comparison of Nuclear Morphometry and Histopathological parameters of the Infiltrative Ductal Carcinomas of the Breast

In this study, in 30 infiltrative ductal carcinoma cases, which were obtained from the archives of Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, between years 1999 and 2003, nuclear morphometrical features of tumor cells are evaluated by image analysis system and its relationship with conventional histopathological grade, nuclear grade, tubule formation and mitotic rate is searched. There was no significant d ifference between nuclear morphometrical data and conventional method. This situation shows that subjective grading method not overlap with morphometrical method.


Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD 1999-2003 yıllan arası arşivleri taranarak tespit edilen 30 infiltratif duktal karsinom olgusunda tümör hücrelerinin nükleer morfometrik özellikleri görüntü analiz sistemi ile değerlendirilerek konvansiyonel histopatolojik derece, nükleer derece, tübül formasyonu ve mitoz sıklığı ile ilişkisi araştırıldı. Konvansiyonel metod ve morfometrik veriler arasında anlamlı fark saptanmadı. Bu durum subjektif dereceleme yöntemi ile ortaya konulan konvansiyonel derecenin morfometrik yöntem ile örtüşmediğini göstermiştir.

Full Text:

15-19