Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastalarda Özürlülük, Anksiyete ve Depresyon Arasındaki ilişki

Dr. B. TANDER, Dr. K. CENGİZ, Dr. F. CANTÜRK
1.264 453

Abstract


Bu çalışmanın amacı; Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu (BBCS) tanısı alan hastaların demografik ve klinik özelliklerini belirleyip, özürlülük, anksiyete ve depresyon düzeyleri açısından karşılaştırmaktı.
Çalışmaya 35 hasta (25 kadın, 10 erkek) dahil edildi. Hastalara; sosyodemografik özellikleri sorgulayan yarı yapılandırılmış form, Görsel Analog Skala (GAS), Hastane Anksiyete-Depres-yon ölçeği (HAD-A, HAD-D) ve Oswestry Disabilite Ölçeği (ODÖ) uygulandı. Ayrıca tüm hastaların lomber bölge manyetik rezonans görüntüleri değerlendirildi.
Cinsiyetler arasında GAS, ODÖ, HAD-A ve HAD-D skorları açısından istatistiksel fark yoktu (p>0.05). Birden fazla operasyon geçiren hastalarda operasyon sayısı ile disabilite arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0.05). Ağrı süresi ve şiddeti ortalama değerlerin üstündeki olgularda, ağrı şiddeti depresyonla korele bulundu.
Bu çalışmayla BBCS hastaların tanı ve değerlendirilmelerindeki zorluklar bir kez daha ortaya çıkmıştır. Tüm hastalara; multidisipliner yaklaşımla ağrı şiddetleri, özürlülük, anksiyete ve depresyonları göz önünde bulundurularak tedavi planlanmalıdır.


/ Relationships of the Disability, Anxiety and Depression in Patients with Failed Back Surgery Syndrome

The aim of this study is to determine the demographic and clinical features and compare them according to disability, anxiety and depression in patients with Failed Back Surgery
Syndrome (FBSS).
There were 35 patients (25 female, 10 male) in the study. To evaluate the social and demographic features of the patients, a semi structured form was used analysing Visual Analog Scala (VAS), Oswestry Disability Index (ODI), Hospital Anxiety and Depression Scala (HAD). In all of the patients, lumbar magnetic resonans imagings were evaluated. There were no statistical differences between male and females according to VAS, ODI, HAD-A and HAD-D (p>0.05). There was a positive correlation between number of the operations and disability (p<0.05). In patients who had a more than mean pain score their depression and degree of pain were correlated.As a conclusion, we observed many difficulties for the diagnosis and evaluation of the patients with FBSS. We suggest that the planning of the treatment for the patient with FBSS should be made regarding their degree of pain, disability, anxiety and depression.

Full Text:

1-6