Ankara'da Yerel Bir Belediye'de Çalışanların Su Tüketim Sıklıklarının Saptanması

A. KARAGÖZ, E. KARAALP, F. KULAKLI, L. ÖNCEL, D. ASLAN
1.174 453

Abstract


Su, yaşam için temel bir sıvıdır. Günlük su alımı, vücudun su kaybı ile bir denge içinde olmalıdır. Bu araştırmada Ankara'da yerel bir Belediye'nin merkez binasında sürekli statüde çalışan personelin su tüketimi-sağlık arasındaki ilişki ile ilgili görüşlerinin ve su tüketim sıklıklarının saptanması amaçlanmıştır.
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Belediye'de çalışan 166 personel oluşturmuştur. Ancak araştırmaya 139 kişi katılmıştır (Katılım yüzdesi=139/166=%83.9). Araştırmanın verileri 1-2 Ağustos 2005 tarihinde toplanmıştır. Değişkenler arası ilişkiler Ki kare testi (%2) aracılığı ile yapılmıştır.
Araştırmaya katılan 139 kişinin 90'ı erkek (%64.7); 49'u kadındır (%35.3). Katılımcılar günde ortalama 9.3±5.1 bardak su tükettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılara su tüketimi ile ilgili görüşleri sorulmuştur ve grubun %38.8'i susuz yaşam olmayacağı için suyun gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmaya katılanlar arasında gün içinde en fazla tüketilen sıvı %66.7'lik sıklıkla sudur. Çalışma saatleri içinde diğer sıvıların tüketiminde bir artış olmasına rağmen su tüketimi bu süre içinde de ilk sırayı almıştır. Katılımcıların su tüketimi ve sağlık arasındaki ilişkiye ilişkin bilgilerinde bazı yönlerden yetersizlikler saptanmıştır. Su tüketim miktarı ile ilgili doğru bilgiye sahip olan katılımcıların su tüketim sıklıkları bu konuda yanlış bilgisi olanlara göre daha fazla bulunmuştur (p=0.000).
Sonuç olarak çalışanların bir kısmının su-sağlık ilişkisi hakkında yanlış bilgilere sahip olduğu saptanmıştır. Katılımcıların bu konuda bilgilendirilmeleri önerilmektedir. Bilgilendirme kapsamında su tüketiminin yetersiz olduğu durumlarda oluşabilecek sağlık sorunlarının yer alması uygundur.


Determination of Water Consumption at a Local Municipality in Ankara

Water is a fundemantal liquid for human body. Daily water intake should be in balance with water loss of the body. This study was conducted to determine thoughts about water consumption-health relationship and water consumption status of the staff who are working as permenant job holders at a local municipality in Ankara.
The total number of the professional staff at the municipality was 166 in this descriptive study. However, 139 people participated in the study (Participation frequency=139/166= 83.9%). Data collection was completed on August 1-2, 2005. Chi square test (%2) was used to determine statistical relationship.
Findings: Of the 139 participants, ninety were male (64.7%) and forty-nine of them were female (35.3%). Participants stated that they were drinking 9.3±5.1 glass of water daily. Thoughts of the participants about water consumption were recorded and 38.8% of the participants thought that ïwater consumption! was a requirement for life. The most frequently consumed soft drink reported by the participants was water (66.7%). Although consumption of the other soft drinks increased during the working hours, ïwater consumption! was also in the first rank from nine to five. Knowledge of the participants regarding water consumption and health was found to be insufficient in some aspects. People with enough knowledge about water consumption reported higher frequency of water consumption compared to the ones with incorrect information (p=0.000). Recommendations: As a result the participants are recommended to be informed about the relation between water and health. In this content, health issues due to the insufficient consumption of water should be highlighted.

Full Text:

163-168