Akut Atardamar Tıkanıklıklarında Lokal Trombolitik Tedavi

Dr. Atilla SARAÇ,, Dr. Hüseyin AKAN,, Dr. M. Kemal DEMİRAĞ, ,Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL,, Dr. Muzaffer BAHÇIVAN,, Dr. Ferşat KOLBAKIR
1.170 579

Abstract


Akut atardamar tıkanıklığına bağlı olarak gelişen ekstremite kansızlanımı (iskemi), bazen ekstremite, nadiren de hastanın kaybı ile neticelenebilen ciddi bir durumdur. Tedavide, cerrahi embolektomi yöntemi ilk tercih olmasına rağmen özellikle kronik zeminde ortaya çıkan akut tıkanmalarda (oklüzyon) başarısız kalabilmektedir. Bu çalışmada, lokal trombolitik ajanların akut arteryel oklüzyonlarda bir tedavi yöntemi olarak etkinliğinin tespiti amaçlanmıştır.
Ekim 1999-Kasım 2001 tarihleri arasında extremitelerde ağrı, soğukluk, siyanoz ve fonksiyon kaybı şikayetleriyle, Kalp ve Damar Cerrahisi veya Acil polikliniğine başvuran 22 hastaya, érecombinant tissue plasminogen activator' (rt-PA) ile atardamar-içi (intra-arteryel) lokal trombolitik tedavi uygulandı. Hastalardan 15'i (%68) erkek, 7'si (%31) kadındı. Yaş aralığı 38-75 olup ortalama 62.24 idi. Semptomların başlaması ile hastaneye başvuru arasında geçen süre, en az 4 saat, en çok 8 gün olup ortalama 48 saatti.
7 hastada (%31) trombotik, 15 hastada (%68) embolik tıkanıklık mevcuttu. Trombolitik tedavi, embolik oklüzyon gelişen hastaların 12'sinde (% 75), trombotik oklüzyon gelişen hastaların ise 4'ünde (%57) başarılı oldu. Tüm grupta başarı 16 hasta ile % 72.72 olarak bulundu. Başarı sağlanan grupta ortalama kansızlanım zamanı 4 saat-6 gün arası olup ortalama 36 saatti. Başarısızlık görülen 6 (%27) hastaya cerrahi embolektomi yapıldı. Bu hastaların başvuru zamanı 24 saat ile 8 gün arasında değişmekte olup ortalama 52 saat idi. Bu hastalardan 3'ü (%13), altta yatan kalp yetmezliğine bağlı olarak ölürken, 4'üne (%18) amputas-yon uygulandı. 2 hastada ise embolektomi girişimi başarılı sonuç verdi. Hastaların, hastanedeki yatış sürelerini kısaltması ve amputasyon uygulanma oranını düşürmesi nedeniyle, intra-arteryel lokal trombolitik tedavi, özellikle genel anestezi alması riskli bulunan hastalarda tercih edilebilir bir yöntemdir.Local Thrombolytic Treatment In Acute Arterial Oclusions
Developing ischemia in relation to acute arterial obstruction in extermities is a notable condition that causes loss of extermities at some times and the patients rarely. Althought surgical embolectomy is the first choice in treatment, it may be unsuccessful specially when a chronic back ground exists. Revealing the effectivity of local thrombolytic therapy in compare and as an alternative to surgical treatment of acute arterial oclusion is the goal of this study. During October 1999 till November 2001 from patients that come to Cardiovascular Surgery Clinic or Emergency Polyclinic of our hospital with complaining of pain, coldness, cyanosis and disfunction in extremities. 15 men and 7 women, totally 22 cases underwent to the local thrombolytic theraphy with rt-PA. The patiens' age were between 38-75 averagly 62. Arrival to the hospital of the patients is not earlier than 4 hours and not later than 8 days averagely 48 hours after arterial oclusion.
Thrombotic occlusion in 7 patiens and embolic oclusion in 15 patients were spotted. Thrombolytic treatment were successful in 12 of patiens with embolic oclussion and 4 of patiens with thrombotic oclusion, totally in 72.72% of patients. Ischemic period was between 4 hours till 6 days averagly 36 hours in curred group. Surgical embolectomy was applied in 6 patients that thrombolytic agents were not successful. They would come to the hospital for treatment between 24 hours till 8 days averagly 52 hours after oclussion. 3 of them died in the back ground of heart failure and amputation performed in 4 of them. Because of less hospitalization period and lower amputation rate with local thrombolytic therapy, specially in patient with high general anesthesia risks, is a preferable method

Full Text:

78-83