Akut Lösemili Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Klinik Ve Mikrobiyolojik Özellikleri

H. ÇELEBİ, M. TURGUT, İ. YÜCEL
1.269 578

Abstract


Akut lösemili hastalarda infeksiyon en büyük morbidite ve mortalite nedenidir. Biz akut lösemili hastalarda febril nötropeni ataklarını retrospektif olarak inceledik. Çalışmaya 50 hasta alındı. Median nötropeni süresi 15 gündü. Febril nötropenik atakların 27'sinde (%54) bakteriyemi gösterildi. Bakteriyemi nedeni olarak Gram-negatifler 15 (%56), Gram-pozitifler ise 12 (%44)'ü oluşturuyordu. En sık görülen patojenler E. coli (8), Coagulase negative staphylococci (7), Enterecoccia (6) Staphylococcus aereus (6) ve Candida (3) idi. Febril nötropeni ataklarının 11'inde (%22) klinik olarak infeksiyon nedeni saptandı. Bütün hastalara ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Betalaktam + aminoglikozid kombinasyonu 15 atakta kullanıldı. Geniş spekturumlu antibiyotik tedavisine ragmen ateşi devam eden hastalara antifungal tedavi olarak amphoterisin (18) veya flukonozol (6) eklendi. Bu çalışmada infeksiyon komplikasyonuna baglı altı hasta (%12) öldü. Bizim sonuçlarımız Gram-negatif infeksiyonların hala çogunlukta oldugunu ve Gram-pozitif infeksiyonlar ile pnömonide yüksek mortaliteye egilim olduğunu göstermiştir


Clinical and Microbial Features of The Episodes of Febrile Neutropenia in Acute Leukemia Patients

Infections are the major causes of morbidity and mortality in acute leukemia patients. We retrospectively analyzed the episode of febrile neurtopenia in acute leukemia patients. This study included 50 patients. Median neutropenia duration was 15 day. Bacteremia was confirmed in 27 episodes (54%) of which 15 (56%) were caused by Gram-negative bacilli and 12 (44%) by Gram-positive cocci. The predominant organisms were: E.coli (8), Coagulase negative staphylococci (7), Enterecoccia (6), Staphylococcus aereus (6), Candida (3). In eleven episodes (22%) clinical infections were diagnosed. All patients were started empirically on antibacterial agents. A combination of betalactums and aminoglycoside were used in 15 episodes. Antifungal therapy with amphotericin B (18) or fluconazole (6) was added because of persistent fever despite broad antibacterial coverage. Six patients died (12%) of infections complications in this study. Our results show that infections with Gram-negative bacteria continue to predominate. A trend toward a higher mortality of infections caused by Gram-positive cocci and pneumonia were noted.

Full Text:

167-171