Ampiyemde Serum Malondialdehit Ve Askorbik Asidin Önemi

T. NOYAN,, R. BALAHAROĞLU,, V. BAKAN,
1.084 227

Abstract


Plevra hastalıklarında oksidan ve antioksidan sistemlerin önemini araştırmak için çeşitli çalışmalar yapılmakla birlikte, bu hastalıklarda serbest radikallerin önemi tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Bu çalışmada, ampiyemli çocuklarda lipid peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit (MDA) ve endojen arıtioksidan olan askorbik asit (AA), ürik asit (ÜA) ve total bilurubin (TB)'in ampiyem tanısındaki önemini araştırmak amaçlandı. Bu amaçla, 17 hasta ve kontrol grubu olarak 22 sağkkk çocukta serum MDA, AA, ÜA ve TB düzeyleri ölçüldü. Hasta grubunda serum MDA değerleri, kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunurken (p<0.05), AA, ÜA ve TB düzeyleri gruplar arasında anlamlı olarak değişiklik göstermemiştir (p>0.05). Çalışmamızın sonuçlan, MDA düzeyindeki artışın ampi-yemde artmış oksidatif hasarın bir sonucu olarak gelişmiş olabileceğini ve antioksidan olarak AA, ÜA ve TB düzeylerinin ampiyemli hastalarda tanısal öneme sahip olmayacağını düşündürmektedir.The Importance Of Senim Malondialdehyde And Ascorbic Acid In Empyema

Although, there were various studies invesügating importance of oxidant and antioxidant systems in pleural diseases, the role of free radicals in these diseases have not yet been clarified. In this study, it was aimed to investigate diagnostic importance of malondialdehyd (MDA) an end product of lipid peroxidation and ascorbic acid (AA), uric acid (UA) and total bilurubin (TB) as an endogenous antioxidants in children with empyema. For this reason, serum MDA, AA, UA and TB levels were obtained in 17 patients with empyema and 22 healthy "children as control group. While the serum MDA levels were higher in patient group £s QfimnarpH tn control f^rmir* frxO.OB). AA. UA and TB levels were not significantly different between patient and control group (p>0.05). There results suggest that while an increased MDA levels could be developed as a result of increased oxidative damage, AA, UA and TB levels as an antioxidant could not have diagnostic value in patients with empyema.

Full Text:

172-176