Brakial Arter Oklüzyonunda Rekonalizasyon Ve Perkütan Translüminal Anjiyoplasti

B. YAZICI, H. AKAN, A. SARAÇ
1.583 1.181

Abstract


Recanalization and Percutaneous Transluminal Angioplasty in Brachial Artery Occlusion: Case Report
Percutaneous transluminal angioplasty is a widely-accepted method for patients with arterial stenosis and occlusion. Technical succes rate of percutaneous transluminal angioplasty is higher than 90 % in atherosclerotic lesions. In this study, the results of percutaneous transluminal angioplasty were evaluated in a 49-year-old women with coldness, numbness and pain in her right hand due to brachial artery occlusion. After percutaneous transluminal angioplasty, despite remnant stenosis, complaints of the patient were recovered. The Doppler flow form of the brachial artery and pulsation of the radial and ulnar artery were improved.


Perkütan transluminal anjiyoplasti arterial stenoz ve oklüzyonlu hastalar için geniş oranda kabul gören bir yöntemdir. Aterosklerotik lezyonlarda perkütan transluminal anjiyoplastinin teknik basan oranı %90'dan fazladır. Bu çalışmada, sağ elinde brakial arter oklüzyonuna bağlı uyuşukluk ve soğukluk hissi ile birlikte ağrı şikayeti olan 49 yaşındaki bayan hastaya uygulanan perkütan transluminal anjiyoplasti sonuçlan değerlendirildi. Perkütan transluminal anjiyoplasti sonrası rezidü stenoza rağmen hastanın şikayetleri düzeldi. Brakial arter Doppler akım formu, radial ve ulnar arter nabzı düzeldi.

Full Text:

148-151