Bir Fiziksel İstismar Olgusu

Y. AÇIK, S.E. DEVECİ, A.M. YILDIRIM, M.İ. OKUR
1.225 576

Abstract


A Physical Abuse Case
Child abuse is an important, widespread public health problem, it has different dimentions and severity, and it can cause child death. Wrong ennouncement, insufficient evidence, different culturel and traditional conditions cause the hidden of more abuse cases. In this study, a girl aged five years old who is burned by boiling water by her father is presented.She had two-three degree burn on her back, hip, inguinal and perineal zone, right dorsal hand, totaly 25%. Case's story, the result of physical examination, characteristics of lesions show physical abuse. Abuse is especially directed towards to repeat, in repeated situations death rate can be more. This presented case is important for showing the dimension of child abuse once again. Every child came with trauma story must be investigated about the probability of child abuse.Çocuk istismarı yaygın olarak görülen, çocuğun ölümüne yol açabilecek kadar değişik boyutlarda ve ağırlıkta olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yanlış bildirimler, yetersiz kanıtlar, değişik kültürel ve geleneksel yapılar çoğu istismar vakasının saklı kalmasına neden olmaktadır. Çalışmada babası tarafından kaynar su ile yakıldığı ifade edilen; sırtta, gluteal bölge, inguinal bölge, perine ve sağ el sırtında total %25, 2-3. derece yanığı olan, beş yaşında bir kız çocuğu olgusu sunulmuştur. Olgunun öyküsü, fizik muayene sonucu, lezyonlann özelliği fiziksel istismarı göstermektedir. İstismar özellikle tekrarlamaya yönelik olup, tekrarladığı durumlarda ölümle sonuçlanma oranı daha fazla olabilmektedir. Sunulan bu olgu çocuk istismarının boyutlarının bir kez daha gösterilmesi açısından önemlidir. Travma öyküsü ile gelen her çocuk istismar ihtimali de göz önüne alınarak incelenmelidir.

Full Text:

92-96