Bozulmuş Açlık Glukozu Ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Hastalarda Lipid Parametreleri İnsülin, HBA1c Ve Crp Düzeyleri

A. GÜREL, F. ARMUTÇU, M. ÜNALACAK, H. ATMACA, M. AYDIN
1.463 336

Abstract


Lipid Parameters, Insulin, HBAlc and CRP Levels in Children with Impaired Glucose Tolerance and Impaired Fasting Glucose
Atherosclerosis rates are higher in adult diabetic patients than normal population and is one of the major causes of death. The main reason of this is that serum lipid and lipoprotein levels are impaired, increasing tire risk for atherosclerosis. For this reason, it is needed to investigate the alterations of serum lipid parameters in patients with impaired glucose tolerance (IGT) and impaired fasting glucose (1FG) and their effects on atherosclerosis and coronary artery disease (CAD). In this study, we measured lipid parameters, HbAlc, insulin and CRP levels in IGT and IFG patients and aimed to evaluate if they are under risk to develop atherosclerosis and diabetes mellitus (DM). Serum triglyceride, insulin and CRP levels were found to be significantly high in IGT group, and serum triglyceride, HbAlc, insulin and CRP in IFG group, than the control group. Serum HDL-cholesterol level was found to be significantly low in both study groups than the control. While serum triglyceride level was higher in IFG group than IGT group, LDL-cholesterol and HbAlc levels were significantly higher in IGT group than IFG group. Also BMI values of control group were found to be significantly lower than both IFG and IGT groups. The results we obtained from this study showed that IFG and IGT patients are under high risk for atherosclerosis and CAD due to dyslipidemia and increased CRP levels and increased level of HbAlc may show that oxidant effects may be increased related with non-enzymatic glycosidation and related metabolic stress. Also CRP level may be a good parameter for follow-up of disease and complications in IGT and IFG patients.Tip-2 diabetes mellituslu (DM) hastalarda ateroskleroz oranı normal populasyona göre daha yüksektir ve diabetik hastaların major ölüm nedenlerinden birisidir. Bunun nedeni de bu hastalarda serum lipit ve lipoprotein düzeylerinin ateroskleroz riskini artırıcı yönde bozulmuş olmasıdır. Bu nedenle tlp-2 DM dışında hiperglisemi ile seyreden bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve bozulmuş açlık glukozu (BAG) olan hastalarda da serum lipit parametrelerinde meydana gelen değişiklikler ile bunların ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı üzerine olan etkilerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada BGT ve BAG olan hastalarda lipit parametreleri, HbAlc, insülin ve CRP düzeylerini ölçerek bu hastalann ateroskleroz ve diabet gelişimi yönünden risk altında olup olmadıklarını değerlendirmeyi amaçladık. BGT grubunda serum trigliserit, insülin ve CRP düzeyleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu. BAG grubunda trigliserit, HbAlc, insülin ve CRP, kontrol grubundan anlamlı derecede yüksekti. Serum HDL-K düzeyleri çalışma gruplarında kontrol grubundan anlamlı derecede düşük bulundu. Ayrıca BAG grubu trigliserit düzeyi BGT grubundan yüksek bulunurken, LDL-K ve HbAlc düzeyleri ise BGT grubunda BAG grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu. Ayrıca kontrol grubu VKİ değerleri BGT ve BAG gruplarından anlamlı derecede düşük bulundu. Bulgularımız BGT ve BAG olan hastalann dislipidemi ve artmış CRP düzeyleri ile ateroskleroz ve buna bağlı koroner kalp hastalıkları yönünden risk altında olduğunu ve yüksek HBAlc düzeyleri de nonenzimatik glikozilasyon ve buna bağlı metabolik stresin oksidan etkilerinin artmış olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca BGT ve BAG olan kişilerde hastalığın seyri ve komplikasyon gelişiminin takibinde serum CRP düzeylerinin de önemli bir gösterge olacağı düşünülebilir.

Full Text:

5-9