Künt Göz Travmalı Olgularımız Klinik Özellikleri

İ.ULU GÜNGÖR, D. ERKAN, İ. ÖGE
787 490

Abstract


The Clinical Characteristics of the Patients With Blunt Eye Trauma
In this study, we demonstrated the clinical aspects of the patients who had blunt eye trauma. The hospital records of 35 patients with blunt eye trauma who have been managed in our clinics between 1991 April and 2002 September, were investigated. The demographic properties of the patients, clinical findings, complications observed, surgical procedures and the visual acuity after the treatments were defined. The mean age of our patients was 22+17.9 years, the follow up period was 1-208 weeks (median 9 weeks). The right eye was effected in 15 patients (%43), and the left in 20 patients (%57). We observed increased intraocular pressure in 9 patients (%26), and corneal .staining in 1 patient (%3). The final visual outcome was significantly improved with the therapies applied. Several pathologies of lens and posterior segment were present in 12 patients (%34) whose vision was less than 0.4. As declared in previous studies, in the patients of blunt eye injury, the visual prognosis is higly satisfactory with the management, if there is no complication of posterior segment.Çalışmamızda, kliniğimizde tedavi ve izlemleri yapılan kunt göz travmalı hastalanmızın klinik özellikleri değerlendirildi. Nisan 1991- Eylül 2002 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen, 35 kunt göz travmalı hastanın dosyası incelendi. Hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları, gelişen komplikasyonlar, uygulanan cerrahi tedaviler ve tedavi sonrası görme düzeyleri belirlendi. Hastalarımızın yaş ortalaması 22+17.9 olup, takip süresi 1 ile 208 hafta arasında değişiyordu (ortanca değer; 9 hafta). 15 hastada sağ (%43), 20 hastada (%57) sol göz etkilenmişti. 9 hastamızda (%26 ) göz içi basıncında yükselme, 1 hastamızda (%3) disk hematik saptandı. Uygulanan tedavilerle hastalarımızın nihai görme düzeylerinde, belirgin iyileşme gözlendi. Görmesi 0,4 ve daha alt düzeyde olan 12 hastada (%34) ise değişik lens ve arka segment patolojileri belirlendi. Daha önce yayınlanmış araştırmalarla uyumlu olarak, kunt göz travmasının, arka segment komplikasyonlan olmadığı ve uygun tedavi uygulandığı takdirde, tedavi sonrası oldukça iyi görme düzeyi sağlanabilen bir klinik durum olduğu sonucuna vanldı.

Full Text:

16-21