Cis-Atrakuryum Ve Rokuronyum’un Entübsyon Koşulları Ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

İ.S. KOCAMANOĞLU, D. KARAKAYA,, S. BARIŞ,, B. ŞENER, A. TÜR
1.380 427

Abstract


Comparison of Effects of Cisatracurium and Rocuronium on Intubation Conditions and Hemodynamic Variables
The aim of this study was to compare the intubation conditions, neuromuscular and hemodynamic effects with adverse effects of 3xED95 doses of cisatracurium and rocuronium. Fourty-nine patients (ASA I -11) undergoing elective operation were included in the study. Anesthesia was induced with propofol (2.5 mg/kg) and fentanyl (1 pg/kg), and neuromuscular monitoring was established. Cisatracurium (0.15 mg/kg) were given group I (Group C, n=24), and rocuronium (0.9 mg/kg) in group II (Group R, n=25). Intubation of the trachea was performed, one and two minutes after muscle relaxants injection in Group R and Group C, respectively. Intubation scores, complications, heart rate (HR) and mean arterial blood pressure (MAP), the times from injection of muscle relaxant to complete ablation of T, (onset time, T0), from injection to recovery ofT, to 25% of baseline (clinical duration of action, T25) and to 75% of baseline (T75), and recovery index (T25-T75) were recorded. Onset times for group R was significantly shorter Üian Group C (p<0.0001). Intubation conditions, T25, T75 and recovery index were similar in the two groups. In Group R, HR was significantly higher than Group C for the first 5 min. Two patients (8%) in Group C and 7 patients (28%) in Group R experienced skin rushes (p>0.05). Bronchospasm was developed in 2 patients (8%) in Group C. Spontaneous movements of hands associated with rocuronium administration were observed in 7 patients (28%) (p>0.05).
In conclusion the onset time of rocuronium was shorter, but cisatracurium provided a more stable hemodynamic parameters. However, rises in HR with rocuronium injection were within clinically acceptable values.Bu çalışmada 3xEDg5 dozlarında cis-atrakuryum ve rokuronyumun entübasyon koşullan, nöromüsküler ve hemodinamik etkileri ile yan etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Elektif operasyon planlanan 49 erişkin hastaya (ASA I-II) propofol (2.5 mg/kg) ve fentanil (1 pg/kg) indüksiyonundan sonra nöromüsküler monitörizasyon yapıldı. Birinci gruba (Grup C, n=24) cis-atrakuryum (0.15 mg/kg), ikinci gruba (Grup R, n=25) rokuronyum (0.9 mg/kg) 30 sn içinde verildi. Grup Cde 120 saniye (sn), Grup R'de 60 sn sonra entübasyon denendi. Tekli uyarı cevabı (T,) 0 oluncaya kadar geçen süre (etki başlangıç süresi, T0), T,'in başlangıç değerinin %25 (klinik etki süresi, T25) ve %75 (T75)'ine dönünceye kadar geçen süreler ve derlenme indeksi (T25-T75) kaydedildi. Entübasyon skorları, kalp atım hızları (KAH), ortalama arter basınçları (OAB) ve komplikasyonlar kaydedildi. Etki başlama süresi Grup R'de daha kısa (p<0.0001) olmakla birlikte entübasyon skorları, T25, T7S ve derlenme indeksleri benzerdi. Grup R'de KAH ilk 5 dakika yüksek seyretti. Grup C'de hastaların 2'sinde (%8), Grup R'de ise 7'sinde (%28) cilt döküntüsü görüldü (p>0.05). Cis-atrakuryum grubunda 2 (%8) hastada bronkospazm gelişti. Grup R'de 7 hastada (%28) ilaç enjeksiyonunu takiben spon-tan el çekme reaksiyonu görüldü (p>0.05).
Sonuç olarak rokuronyumun etki başlama süresi daha kısadır. Cis-atrakuryum ile daha sta-bil hemodinami sağlanmakla beraber rokuronyum kullanımında görülen KAH artışları klinik açıdan kabul edilebilir sınırlardadır.

Full Text:

257-262