Erişkin Yaş Grubu İntraventriküler Kanamaları Ve Sonuçları

C. ÇOKLUK, A. ŞENEL, K. AYDIN, C. GÜNDÜZ, Ö. İYİGÜN, A. ÖNDER, C. RAKUNT, F. ÇELİK
1.378 1.154

Abstract


Intraventricular Hemorrhage and Results in Adults
The purpose of this retrospective clinical study was to evaluate the clinical and neuroradiological characteristics of intraventricular haemorrhage in adult age group, and was to investigate the effectivity, safety, indication and contraindication of external ventricular drainage (EVD) in the treatment of intraventricular haemorrhage. Clinical and neuroradiological data was collected from the data of 39 adult cases who were retrospectively evaluated. The origin of the haemorrhage were found in 59% of cases from aneurysms, in 18% from traumatic, in 8% from hypertension and in 5% from arteriovenous malformation. In remaining 10% of cases, the origin of haemon-hage was intracerebral haemorrhage. The EVD drainage system was used in 56% of cases. The mortality rate was 67%.
We concluded that aneurysmatic and traumatic intraventricular haemorrhages have high mortality rate. EVD is an effective method in the patient with intraventricular haemorrhage to control high intracranial pressure, draining haemorrhagic cerebrospinal fluid and to ensure a direct drug injection route.


Bu retrospeküf çalışmanın amacı erişkin yaş grubu intraventriküler kanamalarının klinik ve nöroradyolojik özelliklerini ortaya koymak, bu olgularda eksternal ventriküler drenaj (EVD) uygulamasının yerini ve komplikasyonlarını incelemektir.
Klinik ve nöroradyolojik veriler 39 erişkin olgunun retrospeküf olarak incelenmesinden elde edildi. Olguların %59'u anevrizmatik kanamalardan, %18'i travmatik, %8'i hipertansiyon ve %5'i ise Arteriovenöz malformasyon kanalarından oluşmaktaydı. Kalan %10 olgu int-raserebral hematomun ventriküler sisteme açılması şeklindeydi. Olgulann %56'sma EVD uygulandı. Mortalile oram %67 olarak bulundu.
Bu çalışmanın sonucunda anevrizmatik ve travmatik intraventriküler kanamaların mortalitesi yüksek olgu grubunu oluşturdukları gözlenmiştir. Ayrıca EVD uygulamasının ani kafa içi basınç artışının kontrol edilmesi, hemorajik beyin omurilik sıvısının drenajı ve ventrikül içerisine direkt ilaç uygulamasını sağlayan etkin bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.

Full Text:

174-181