Akut İskemik İnmede Pentoksifilin Etkisinin Ardışık Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyellerle İncelenmesi

F. KILIÇ, G. TUNALI
1.269 313

Abstract


The Examination of The Effects of Pentoxifylline in Acute Ischemic Stroke by Serial Somatosensorial Evoked Potentials
This study was performed in 54 patients with acute ischemic stroke in our clinic. Median SEPs were recorded with stimuli first from health}', later from hémiplégie sides. 18 patients who had no differences between both sides related with latency ol N20 wave, central conduction time and N20-P27 wave amplitudes, were excluded. In the remaining 36 patients, 100 mg. pentoxifylline (PTX) was injected intravenously after the first median SEP record.The records were repeated by stimulus of median nerve on hémiplégie side after 30, 60 and 90 minutes following PTX infusion. In 11 patients (%30) no cortical potentials were recorded neither before nor after PTX injection. In 10 patients (%28) whom no cortical responses were recorded before the injection.cortical responses were gained after 30 and 60 minutes following PTX infusion.In the remaining 15 patients (%42) who had some differences in median SEP parameters such as the latency of N20 wave,central conduction time and N20-P27 wave amplitude between two sides, significant improvement was observed after injection. These positive effects were observed to begin within 30 minute and be maximum at the 60th minute. The recovery in cerebral bioelectrical activity may be due to the effects of PTX on cerebral oxygen consumption and hemorrheologia together with its anti-oxidant, anti-edema and vasodilatator effects. The results suggest that PTX may be a useful agent in the therapy of acute ischemic stroke.Bu çalışma kliniğimizde akut iskemik inme tanısı alan 54 hasta ile gerçekleştirildi. Hastalara önce sağlam, sonra da hemiplejik taraftan uyarı ile median SEP kayıtları yapıldı. İki taraf arasında N20 latansı, santral iletim zamanı (SİZ) ve N20-P27 pikten pike amplitude bakımından fark olmayan 18 hasta çalışmadan çıkarıldı. Geriye kalan 36 hastaya tedavi öncesi median SEP kaydından hemen sonra 100 mg. pentoksifılin (PTX) IV verilip 30, 60 ve 90. dakikalarda hemiplejik taraftan uyarı ile kayıtlar tekrarlandı. Bu hastaların 1 l'inde (%30) PTX uygulamasına rağmen kortikal potansiyellerin ortaya çıkmadığı görüldü. 10 hastada (%28) ise tedavi öncesi elde edilemeyen kortikal cevaplar, PTX uygulamasından sonra 30 ve 60. dakikalarda ortaya çıktı. Hemipleji bulunan taraftan uyarı ile yapılan kayıtlarda kortikal cevaplar elde edilebilmesine rağmen, sağlam taraftan uyarı ile yapılan kayıtlara göre N20 latansı, SİZ ve N20-P27 pikten pike amplitüdü bakımından farklılık bulunan 15 hastada (%42) ise PTX uygulamasından sonra, median SEP paremetrelerinde anlamlı düzelmeler saptandı. Bu olumlu etkinin 30. dakikada başlayıp 60. dakikada maksimuma ulaştığı görüldü. Serebral biyoelektrik aktivitede görülen bu düzelmenin, PTX'in bilinen antioksidan, antiödem ve serebral vazodilatör etkilerinin yanında, kan reoiojisi ve serebral oksijen tüketimi üzerine olan olumlu etkilerine bağlı olabileceği düşünüldü.Sonuçlar akut iskemik inme tedavisinde PTX'in faydalı olabileceğini telkin etmektedir.

Full Text:

283-294