Efor Testi Pozitif Ve Negatif Bireylerde Treadmill Ekzersiz Testinin Elektrollitlerine Etkisi

A. AYKIN, O. SAĞKAN, C. DEMİRCAN, N. KAYA, V. TAŞKIN, M. ALVUR
2.303 205

Abstract


SUMMARY
THE EFFECTS OF TREADMILL EXERCISE TEST ON SERUM ELECTROLYTE LEVELS IN SUBJECTS WITH NEGATIVE AND POSITIVE EXERCISE TEST RESULTS
The effects of treadmill exercise test on serum magnesium, potassium and calcium levels were studied on 44 subjects. Study group consisted. 22 subjects with positive exercise test and 22 subjects with negative test. Serum electrolyte levels were studied before and after treadmill exercise tests, and observed arrythmias were noted,, There was no significant changes in serum magnesium* potassium and calcium levels among two measurements in both groups. In test positive group, differences in serum magnesium level before and after the test (Delta Mg++) is significantly higher than in test negative group but differences in serum potassium and calcium levels (Delta K+ and Ca'+ ) were not significant. There was no difference among the electrolyte levels of arrhythmia positive and negative subjects.

Finally, we showed that, treadmill exercise test has no effect on plasma electrolyte (Mg++, K+, Ca++) levels and no relation found among serum electrolyte levels and exercise induced arrhythmias. But serum Mg++ level differences in test positive subjects were higher than control subjects within normal limits.


ÖZET

Treadmill ekzersiz testinin serum magnezyum (Mg ), potasyum (K+) ve kalsiyum (Ca) düzeylerine etkilerini incelemek amacıyla efor testi pozitif 22 olgu ile, test sonucu negatif 22 olgu olmak üzere toplam 44 olgu çalışmaya alındı. Efor testi öncesi ve sonrası ilk 5 dakika içinde serum Mg++, K ve Ca++ düzeyleri çalışıldı. Test ( + ) ve test (-) olgu gruplarında test ■ öncesi ve sonrası elektrolit değerleri karşılaştırıldığında, anlamlı bir farklılık bulunamadı . Ancak heriki grupta test süresince ortaya çıkan Mg^, K+ ve Ca++ değişimleri (=Delta Mg++, Delta KDelta Ca ) incelendiğinde hasta grubunda test sonu Mg++ düzeylerindeki artışın (Delta Mg ) kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Delta K ve Delta Ca düzeyleri arasında ise anlamlı bir farklılık bulunamadı.
Aritmi gelişen ve gelişmeyen olguların elektrolit değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı.
Sonuç olarak bu. çalışmayla efor testi pozitif ve negatif bireylerde test öncesi ve sonrası serum Kg , K ve Ca düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, test pozitif olgularda test sırasında Mg 'un normal sınırlar içinde ancak test negatif olgulara göre anlamlı artış gösterdiği saptandı.

Full Text:

09-19