Atrakuryum’um İnduksiyon Koşullarına Etkileri

A. TÜR, E. ÜSTÜN, Z. ESENER, R. DEDİLER
1.192 202

Abstract


✓ This study was planned to examine the endotracheal intubation conditions, side effects, changes in cardiovascular parameters in 40 adult patients who were given 0.5 mg/kg of atra-cufium to obtain muscle relaxation to the induction of anesthesia.
In 5 (%12.5) of the 40 patients intubation conditions were unsatisfactory, 6 patients (%15) showed skin complications as allergic rashed and mean time to intubation was 89.3+1.4 sec¬onds. Mean arterial pressure decraesed statisticaly at 5.min after induction (p<0.05). heart rate showed significant falls at 5. and lO.mins (p<0.01). But these decreased values were still within normal range.
In conclusion, atracurium seems to be a suitable muscle relaxant to use during induction of anesthesia because poor induction conditions remained very few and a fall in permitted lim¬its, but not an undesired rise as frequently seen during induction in mean arteriai pressure and heart rate values.


✓ Bu çalışmada, anestezi indüksiyonunda kas gevşekliği sağlamak için 0.5 mg/kg dozda atrakuryum uyguladığımız 40 erişkin olgu, entübasyon koşullan, istenmeyen yan etkiler ve kardiyovasküler sistem değişiklikleri yönünden değerlendirildi.
Olgularda kas gevşetici enjeksiyonundan entübasyona kadar geçen sûre ortalama 89.3±1.4 sn idi ve bu süre sonunda yapılan entübasyon şartlan 5 olguda (%12.5) yetersizdi. 6 olguda (% 15) indüksiyonda allerjik deri reaksiyonu şeklinde komplikasyon görüldü. Ortalama Arter Basıncı (OAB) değerleri indüksiyondan önceki değere göre indüksiyondan sonra 5. dakikada istatis¬tiksel olarak anlamlı (p<0.05) derecede düştü. Kalp Atım Hızı (KAH) ise 5. ve 10. dakikalarda anlamlı (p<0.01) düşmeler gösterdi. Ancak, düşmüş olan bu değerler yine de normal sınırlar içinde idi. Sonuçta; kısa sürede yeterli entübasyon olanağı vermesi, induksiyon koşullarında görülen olumsuz durumların düşük oranda olması, OAB ve KAH'da genelde indüksiyonda görülen ve istenmeyen yükselmelerin aksine normal sınırlar içinde kalan bir düşmenin görülmesi nedenleri ile atrakuryumun anestezi indüksiyonunda rahatlıkla ve güvenle kul¬lanılabileceği kanısına varıldı.

Full Text:

241-244