Bir Askeri Birlikteki Erbaş Ve Rlerin Kişisel Hijyen Tutumları Üzerine Bir Araştırma

M. GÜLEÇ, M. TOPBAŞ, T. KIR, M. HASDE, M. UÇAR
1.412 419

Abstract


A Study on Personal Hygiene Attitudes of Soldiers in a Military GarrisonHygiene, its based over personal and social health, is one of the most important social indicates. This study aimed to investigate soldiers' personal hygiene and hygiene attitudes. This cross sectional study consist of 5120 randomly selected persons from a total of 6035 who were fulfilling their military services at Etimesgut Military Garrison in Ankara, from August, 1 to September, 30 in 1999. Soldiers were given a questionnaire form including questions about hand-washing, tooth-brushing, foot cleaning and whole body hygiene attitudes. The questionnaire form was applied on soldiers by face to face method. Of soldiers in the study 92.2 percent take bath at least once in a week, 93.5 percent clean their feet in a day, 43.5 percent change their socks everyday, 84.5 percent wash their hands with soap and 77.1 percent brush their teeth at least once in a day. According to personal hygiene attitudes, singles to married ones, and city-livings to country ones are more sensitive. There is no association between hygiene attitudes and some demographics parameters such as educational status, parents education and salary. As a result to improve personal hygiene attitudes, social development and making people sensible are important.Temizlik, kişisel ve sosyal sağlığın dayandığı bir temel olmasının yanında, toplum içinde yaşamanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu çalışma Ankara'da bir askeri birlikte bulunan erbaş ve erlerin, kişisel hijyen uygulamaları ile ilgili tutumlarını incelemek için yapılmıştır.
Bu çalışma kesitsel tipte bir araştırma olup, Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda 1 Ağustos-30 Eylül 1999 tarihleri arasında, 6035 erbaş ve erlerden basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 510(%8.5) kişi üzerinde yapılmıştır. Askerlere sosyodemografik özellikler ile el yıkama, diş fırçalama, ayak ve genel vücut hijyeni tutumlarını irdeleyen sorular içeren anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır.
Çalışmaya katılan erbaş ve erlerin %92.2'sinin "haftada en az bir defa banyo yaptıktan', %93.5'inin "ayaklarını günde en az bir kez yıkadıkları' ve %43.5'inin "çoraplaını her gün değiştirdikleri' bulunmuştur. Erbaş ve erlerin %84.5'inin "ellerini su ve sabunla yıkadıkları', %77. Tinin "günde en az bir defa dişlerini fırçaladıkları' saptanmıştır. Kişisel hijyen tutumları açısından bekarlar evlilere, kentsel alanda yaşayanlar da kırsal alanda yaşayanlara göre daha duyarlı olduklan belirlenmiştir. Ancak kendilerinin öğrenim, meslek, gelir düzeyleri ve ebeveynlerinin öğrenim durumlarının bu tutumlar ile istatistiksel olarak ilişkisinin olmadığı saptanmıştır.
Sonuç olarak kişisel hijyen tutumlarını geliştirmek için kişilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal gelişmenin önemli olduğu düşünülmüştür

Full Text:

12-18