Intraamniotik Enfeksiyonun Erken Tanısında Amniotik Sıvı Glukoz Düzeyi

E. MALATYALIOĞLU, A. KÖKÇÜ, Ş. ÇOKŞENİM
791 191

Abstract


AMNIOTIC FLUID GLUCOSE CONCENTRATION AT THE EARLY DIAGNOSIS OF INTRA-AMNIOTIC INFECTION
✓ It has been reported that amniotic fluid glucose concentration is reliable and a rapid indicator of intra-amnioUc infection. The aim of this study is to investigate if there is a significant diffe¬rence between amniotic fluid glucose levels of the pregnants with positive and negative amniotic fluid culture. Of pregnants, amniotic fluids were obtained from amniotic sac directly during ce¬sarean section or via transcervical during labor. Then amniotic fluid glucose concentrations were measured, and aerobic cultures and gram stains of amniotic fluids were performed. The mean glucose level in the amniotic fluid of the 52 cases with culture positive was compared with that of the 70 cases with culture negative. It was found out that the mean glucose levels were 15.60+1.14 mg/dl in the group with amniotic fluid culture positive and 23. 56+1.80 mg/dl in the group with culture negative. The difference between the mean glucose levels of two groups was statistically significant (p<0.05) . When the mean glucose level of the group with culture po¬sitive was chosen as threshold value to determine intra-amniotic infection, it was found out that the test had a sensitivity of 84.6 %, specificity of 81.4% , and positive and negative predictive va¬lues of 77.2% and 87.7. It was concluded that the measurement of amniotic fluid glucose con¬centration, as a rapid test to determine intraamniotic infection, might be routinely made at pregnants having a risk factor of the development of intra-amniotic infection.


Amniotik sıvı glukoz düzeyinin, intraamniotik enfeksiyon tanısında güvenilir ve hızlı bir test olduğu rapor edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, amniotik sıvı bakteriyolojik kültürü pozitif ve negatif olan gebelerin amniotik sıvı glukoz düzeyleri arasında önemli bir farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Gebelerden, doğum eylemi esnasında servikal kanal yolu ile veya sezaryen esnasında doğrudan amnion kesesinden amnion sıvısı alındı. Alınan sıvıda glukoz düzeyi ölçüldü, aerobik bakteriyolojik kültür ve gram boyaması yapıldı. Kültür pozitif olan 52 ve kültür ııegatif olan 70 olgunun amniotik sıvı glukoz düzeyleri karşılaştırıldı. Ortalama glukoz düzeyi kültür pozitif olan grupta 15.60±1.14 mg/dl, negatif olan grupta 23.56± 1.80 mg/dl bulundu. İki grubun ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli idi (p<0.05). Kültür pozitif olan grubun ortalama glukoz düzeyi eşik değer olarak seçildiğinde, glukoz düzeyinin, intraamni¬oük enfeksiyonu belirlemede sensitivitesi % 84.6,spesifitesi % 81.4, pozitif prediktivitesi % 77.2, negatif prediktivitesi % 87.7 olarak bulundu. Amniotik sıvı glukoz düzeyi ölçümünün intraamni¬oük enfeksiyonu belirtmede oldukça güvenilir ve hızlı bir test olduğu ve intraamniotik enfeksiyon gelişmesi yönünden riskli gebelerde rutin olarak yapılabileceği sonucuna varıldı.

Full Text:

108-111