Çocukluk Çağında Stafilokoksik Pnomöni

M. AYDIN, N. GÜRSES, İ. İŞLEK
944 271

Abstract


| Fifty-one patiens with staphylococal pneumonia admitted to our hospital from 1981 to 1992 were retrospectively studied. Patients comprised 17 (33.3 %) female and 34 (66.6 %) male. The mean age of patients was 3.6 ± 2.9, ages varied from 1 month to 17 years, and 13 (25.4 %) of them were under the one year old. In pyhsical examination, fever, tachypnea, dyspne and ralles were the most common findings In the radiologic studies, bronchopneumonic infiltration was found on 45 (88.2 %) patients. Suspectible microorganisms were identified on the Gram-stained smears of 15 patients (29.4 %). Fifteen (29.4 %) had positive blood cultures and 12 patients (23.5 %) had positive pleural fluid cultures. Most common complication was pleural effusion. Mean duration at the hospital was 32.7 ± 9 days and nine (17.7 %) patients died. Staphylococal pneu¬monia was found to be more complicated for the patients above one year age.


Hastanemizde 1981-1992 yıllan arasında stafilokoksik pnömoni tanısı ile izlenen 51 hasta retrospektif olarak incelendi. Onyedisi (% 33.3) kız, 34'ü (% 66.6) erkek olan hastaların yaşlan 1 ay ile 17 yıl arasında değişmekteydi ve 13'ü (% 25.4) bir yaşın altındaydı. Fizik incelemede ateş, takipne, dispne ve krepitan railer en sık rastlanan bulgulardı. Radyolojik incelemede 45 (% 88.2) hastada bronkopnömonik infiltrasyon saptandı. Onbeş (% 29.4) hastada gram boyamada etken gösterildi. Onbeş (% 29.4) hastada kan, 12 (% 23.5) hastada plevral sıvı kültüründe stafilokok üretildi. Plevral effüzyon en sık karşılaşılan komplikasyondu. Ortalama yatış süresi 32.7 ± 9 gündü ve hastaların dokuzu (% 17.7) eksitus oldu. Literatörden farklı olarak hastalığın bir yaşın üstünde daha komplike seyrettiği görüldü.

Full Text:

221-226