Penetron Kalp Yaralanmaları (4 Olgu Sunumu)

H.T. KEÇELİGİL, F. KOLBAKIR, M. YILMAN, M.K. ERK
1.150 449

Abstract


Beetween 1985 and 1992, patients with penetrating cardiac injuries were treated at divi¬sion of Thoracic and Cardiovascular Surgery, The University of Ondokuz Mayıs, Faculty of Medicine. The patients ranged in age from 20 to 34 years (mean age, 26.7 years). Three of the injuries resulted from stab wounds and one of them had gunshot wounds. Resusci-tative measures including endotracheal intubation and volume replacement were perfor¬med soon after arrival emergency unit. All of the patient had findings of pericardial tam¬ponade. Multiple entrance wounds of the heart were present in two patients. Cardiac wounds were treated by simple suture repair over Teflon pledgets. All of the patients were descharged with complete recovery. We believed that aggressive resuscitation, including endotracheal intubation and volume replacament followed by emergency thoracotomy has resulted in improved survival.


%/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 1985 - 1992 yıllarını kapsayan dönemde penetran kalp yaralanması olan dört olgu tedavi edildi. Olguların yaşlan 20 üe 34 arasında değişiyordu ve ortalama yaş 26.7 idi. Olguların üçünde kesici alet yaralanması, birinde ise ateşli silah yaralanması söz konusu idi. Olgu¬lar, acil ünitesine alınır alınmaz, santral bir venöz yoldan sıvı ve kan verilmesi ve gerek¬tiğinde endotrakeal entübasyon işlemleri yapılarak, derhal ameliyathaneye nakledildiler. Olguların tümünde perikard tamponadı bulgulan vardı. Kalbdeki lezyonlar primer sütür tekniği ile onanldı. Tüm hastalar, şifa ile taburcu edildiler. Hastalar, hızla yeterli sıvı ve kan verilerek ve gerektiğinde hemen entübe edilmek suretiyle yoğun yaşam desteği sağlanarak acilen torakotomiye alınmalan, sürviyi olumlu yönde etkileyecektir

Full Text:

275-278