Çocukluk Döneminde Tedaviye Dirençli Kronik İtp’nin Megadoz Metilprednisolon Ve İntravenöz İmmunogbulin Kombinasyonu İle Tedavisi

D. ALBAYRAK
1.220 143

Abstract


The Treatment of Resistant Chironic ITP in Childhood With megadose Methylpred-nisolone and Intravenous Immunoglobuline
The treatment of refractory ITP cases is a problem, especially when bleeding occurs. Aggressive treatment modalities such as splenectomy and cytotoxic chemotherapy have been used. We introduced two chronic ITP cases unresponsive to mega dose methylprednisolone (30 mg/kg/day) and IVIG (0.5 g/kg/day) alone, responsive to the combina¬tion of full dosage of MDMP plus IVIG together. Our cases suggest that the full dosage of MDMP (100 mg/kg/day) plus IVIG (0.5 g/kg/day) can overcome to resistance of ref¬ractory chronic ITP cases to these treatments alone.Refrakter kronik ITP vakalarının tedavisi özellikle kanama ile gelen hastalarda sorun olmaktadır. Splenektomi ve sitotoksik ilaçlar ile tedavi yeni riskler getirmektedir. Tek başına kullanıldıkları zaman mega doz metilprednisolon (30 mg/kg/gün) ve İntravenöz immunoglobulin (0.5 g/kg/gün) tedavilerine dirençli olan, fakat metilprednisolonun dozu 100 mg/kg/gün olacak şekilde artırıldığı ve IVIG ile kombine edilerek kul¬lanıldığı zaman yanıt alınan iki kronik ITP'li çocuğa ait veriler sunulmuştur. Vaka¬larımız, refrakter ITP tedavisinde MDMP ve IVIG kombinasyonunun başarıyla kul-lanılabileceğini düşündürmektedir

Full Text:

39-41