Ağrı Ve Analjezinin Fizyolojik Temelleri

C. MARANGOZ
1.147 263

Abstract


Physiologic Bases of Pain and Analgesia
§/ Pain is a useful and highly complex perception. Nociceptors are free nerve endings. Cuta-neous nociceptors fall into two classes. A-delta mechanical nociceptors are discharge only when subjected to intense mechanical stimuli. C fiber nociceptors, on the other hand, respond not only to intense mechanical stimuli but also respond to noxious thermal and chemical stimuli. Neurons in layers I and II of Rexed receive synaptic input from nocicep-tors.Nociceptive information is conveyed to the brain along several ascending pathways. Stimulation of periaquaductal gray and some other regions of brain results in analgesia. Pain perception can be controlled by descending pathways. A number of different path-ways, using several different neurotransmitters, can affect nociceptive transmission. Pain sensation can be suppressed by stimulation of A-alfa or A-beta (non-nociceptive) afferent fibers. There is considerable evidence that the cerebral cortex plays an important role in pain sensation.
It has been concluded that the unravelling of all the neurotransmitter systems underlying endogenous pain control circutis is necessary to get the better understanding and easier treatment of pain syndromes.


|/ Ağrı koruyucu ve oldukça kompleks bir duyudur. Nosisseptörler serbest sinir uçlarıdır. Derideki nosiseptörler iki sınıfa ayrılır. A-delta nosisseptörleri sadece şiddetli mekanik uyaranlara maruz kalınca deşarj yaparlar. Diğer taraftan, C liflerinin nosiseptörleri sadece şiddetli mekanik uyaranlara değil, ağrılı termal ve kimyasal uyaranları da cevaplarlar. Rexed'in I. ve II. tabakalarında bulunan nöronlar nosiseptörlerden giriş alırlar. Nosiseptif informasyon çeşitli yollardan geçerek beyne ulaşır. Periaquaduktal gri madde ile beyindeki bazı alanların uyarılması analjeziye sebep olur. İnici yollar ağrının algılanmasını düzenlerler. Nosiseptif iletiyi etkileyen çok sayıda yol ve bu yollarda etkili olan çok çeşitli transmitter vardır. A-delta ve A-beta gibi (nosiseptif olmayan) aferent liflerin uyarılması ağrı algılanmasını baskılar. Ağrı algılanmasında beyin korteksinin önemli bir rol oynadığına dair çok sayıda delil vardır.
Ağrı ile ilgili sendromların daha iyi anlaşılması ve daha kolay tedavi edilebilmesi için ağrının düzenlenmesiyle görevli devrelerde rol alan nörotransmitter sistemlerinin iyice açıklanması gerektiği sonucuna varıldı.

Full Text:

93-109