Kurbağalarda Ekstremite Tercihi İle Hemisferik Ağırlık Arasındaki İlişki

M. AYYILDIZ, O. GENÇ, A. ALTINBAŞ, G. DİNÇÇAĞ, C. MARANGOZ
986 195

Abstract


The relationship between hand preference and hemispheric weight in the frogs
In the study, the weights of frog (Rana ridibunda) brain hemispheres were compared ac¬cording to extremity preference.
The extremity preference of frogs were determined by using pet removing test, then perfu¬sed intracardially.
Right and left hemispheres were separated under binocular microspoce. The hemispheres were weighted with balance.
There was no significant difference between the weights of hemispheres in the right han¬ded and, left handed (p>0.05).
It can be concluded that subhemisphere areas take a role in the preference of extremities


Sunulan çalışma kurbağalarda (Rana ridibunda) ekstremite tercihine göre beyin hemis-ferlerinin ağırlıklarını karşılaştırmak amacıyla yapıldı.
Sülfürik asite (% l'lik) batırılmış pet kullanılarak kurbağaların ekstremite tercihi tespit edildikten sonra intraventriküler yoldan perfüzyon yapıldı. Elde edilen beyinlerin sağ ve sol hemisferi binoküler mikroskop altında birbirinden ayrıldı. Ağırlık ölçümleri hassas bir terazi (sartorius) ile yapıldı.
Sağ el tercihli, sol el tercihli ve tercihsiz kurbağalarda sağ ve sol beyin hemisfer ağırlıkları arasında istatistik açıdan bir fark bulunmadı (p>0.05).
Hemisferik ağırlıkları farklı olmaması, el tercihi oluşumunda hemisfer altı yapıların rol ala¬bileceğini düşündürmektedir.

Full Text:

09-13