Tavşanlarda Penisilin İle Oluşturulan Akut Spike Fokusu Üzerine Feniotinin Etkisi

S. GİDENER, Y. KESİM, S. ÇELİK, M. AYYILDIZ
1.135 193

Abstract


The Effects of Phenytoin on Penicillin Produced Acute Focal Spike Focus in Rab¬bits
t/ This study aimed to demonstrate quantitative phenytoin effects on focal spike focus indu¬ced by introcortical (i.c) penicilin injections.
Spike frequencies prior and after phenytoin injections showed a progressive reduction. This reduction was statistically significant after the third dose of phenytoin injection (p<0.05).
Evidently, none of the phenytoin injection affected the spike amplitude (p>0.05). First phenytoin injection did not affect the interval between two spikes significantly, but the interval was found delayed significantly after second (p<0.05) and third (p<0.01) injec¬tions.
The results have been discussed in view of the recent literature reports.Bu çalışmada, intrakortkal (i.e.) penisilin uygulaması ile oluşturulan akut fokal spike fo¬kusu üzerine fenitoinin etkilerinin kantitatif olarak incelenmesi amaçlandı. Fenitoin enjeksiyonundan hemen önceki spike frekansı ile fenitoinden sonraki spike fre¬kansları karşılaştırıldığında progresif bir azalmanın meydana geldiği ve 3. doz fenitoinin spike frekansında istatistiksel olarak belirgin bir azalmaya neden olduğu tespit edildi (p<0.05).
Spike amplitüdü üzerine üç ayrı dozdaki fenitoin enjeksiyonunun herhangi belirgin bir et¬kisi bulunmadı (p>0.05).
İlk fenitoin enjeksiyonu ilâ spike arası mesafeyi belirgin olarak etkilemedi ancak, 2. enjek-siyondan (p<0.05) ve 3. enjeksiyondan (p<0.01) sonraki iki spike arası mesafe anlamlı ola-rak uzadı.
Sunulan çalışmada elde edilen sonuçlar literatür bilgileri gözünönü alınarak tartışıldı

Full Text:

39-43