Kronik Subdural Hematomlar Ve Cerrahi Tedavi Sonuçları

Ö. İYİGÜN, Z. ŞEKERCİ, C. ÇOKLUK, A. ŞENEL, C. RAKUNT, F. ÇELİK
1.588 292

Abstract


The Results of Surgical Management in Chronic Subdral Hematomas

%/ The medical records of patients at our Neurosurgery Clinic treated for chronic subdural hematoma were reviewed to determine the clinical, pathological, and radiological features and the surgical management. In total, 60 patients were cared for between 1991 and 1993. Computed tomographic examination is helpful for diagnosis and differential diagno¬sis of chronic subdural hematomas.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim dalında, 1991-1993 yıllan arasında, kronik subdural hematom nedeniyle cerrahi girişim uygulanan, erişkin yaş gru-bundaki 60 hasta, bu hastalığın klinik, patolojik ve radyolojik bulgularını incelemek, pos-toperatif dönemde gelişen komplikasyonlan ortaya çıkarmak ve cerrahi tedavi sonuçlarını değerlendirmek amacıyla retrospektif olarak yeniden gözden geçirildi. Hastalann tanısı ve postoperatif dönemde takipleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile yapıldı.
Yeterli büyüldükte kraniotomi yapıldıktan sonra kronik subdural hematom membranının totale yakın çıkarıldığı hasta grubunda subdural effüzyon ve rekürrens daha az görülürken bu hastaların %38.3'ünde radyolojik ve nörolojik olarak komplet iyileşme sağlandı.
Postoperatif dönemde subdural effüzyon gelişen hastalann 15'inde (%25) tekrarlayan sub-dural ponksiyonlar ile yeterli kortikal yüksekliğe ulaşırken, 10 (%16.6) hastada kortikal yükselme ancak subduroperitoneal şant yerleştirildiktensonra sağlandı.

Full Text:

47-53