Banka Veznedarlarında HbsAg İnsidansı

S. KAPICIOĞLU, E. DİNÇÇAĞ
1.185 199

Abstract


SUMMARY


The Incidence of HBsAg In Bank Accountants
It is known that HBsAg carriers are important public health problem. It is reported that the incidance of carriers is as high as 16% in some parts of our country. Chain of infection inevitably plays an important role in this high incidence.
In countries where there is a high rate of inflation more people handle and pass money in a higher speed. It is known that in our country money is kept and counted under unhygienic circumstances. For this reason it is possible that money can be an object of transportation for HBsAg and the bank accountants who handle money can be infected more than other people of the population. Considering this probability we tried to find out if bank accountants had a higher incidance of HBsAg positiveness than the normal population.
44 accountants, who have been doing the same job for at least 4 years in Samsun are included in our experiment 50 healthy volunteers who have different jobs are taken as control group. After physical examination, 2 cc of whole blood was taken from all of the subjects and HBsAg was determined. At the same day using passive hemagglutination method. 65.9 % of the bank accountants had been doing the same job for 4-10 years, 27.3 % had been working for 10 - 20 years. 9.1 % had had hepatitis, 34.1 % had a history of alcohol ingestion.
HBsAg positiveness in control group was 4 %, and 6,8 percent in control group and bank accounts resctively (P : 0,005).
As a result HBsAg positiveness in bank accountants is found to be higher than normal population and it is thought that, it can be considered as an occupational disease in bank accountants.

Özet


Hepatitis B surface antigen (HBsAg) portörlüğünün bir sağlık sorunu ol¬duğu bilinmektedir. Portörlüğün ülkemizde % 16'ya kadar yükseldiğine dair raporlar mevcuttur1. Toplumumuzdaki oranın bu kadar yüksek olma¬sında enfeksiyon zincirlerinin rolü bilinen bir gerçektir.
Enflasyonist ülkelerde kişilerin para ile temasının sık olacağı tabiîdir. Memleketimizde de paranın gün geçtikçe değer kaybettiği, hijyenik olma¬yan şartlarda sayıldığı veya muhafaza edildiği gözlenmektedir. Bu neden¬le paranın HBsAg taşıyan bir vasıta olabileceği ve bu yüzden para ile en çok temas eden banka veznedarlarının hepatit antijeni ile enfekte olabile¬ceği ihtimal olabilir. Bu düşünceden yola çıkarak banka veznedarlarının toplumdan farklı bir insidansta hepatit virusu ile enfekte olup olmadıkları araştırıldı.
Çalışmaya Samsun bankalarında görev yapan ve bu işte en az 4 yıl ça¬lışmış olan 44 veznedar katıldı. Kontrol grubu olarak para ile özel olarak uğraşmayan 50 sağlıklı gönüllü alındı. Tüm hastaların öyküleri dinlendi, fizik incelemeleri yapıldı, 2 cc kanları alınarak aynı gün passif hemagluti-nasyon metodu ile HBsAg araştırıldı. Veznedarların % 65,9'u 4-10 yıl, % 27,3'ü ise 10-20 yıl bu görevde çalışmışlardı. Bu kişilerin % 9,1'i sarılık, % 34,1 alkol ve parenteral uygulama öyküsü veriyordu. Kontrol grubu hastaların % 4'de HBsAg + iken veznedarlarda bu oran % 6,8 olarak gözlendi (P > 0,05).
Sonuç olarak HBsAg insidansı banka veznedarlarında normal kişilerden daha yüksek oranda gözlendi. Buna binaen paranın enfeksiyon zincirinde katkısı olabileceği ve HBsAg taşıyıcılığının veznedarlar için bir meslek hastalığı olabileceği düşünüldü.

Full Text:

207-213