Depresyon Ve Parkinson Hastalığı

A.R. ŞAHİN, A.C. ARIK
1.234 833

Abstract


DEPRESSION AND PARKINSON'S DISEASE
t/ In spite of the fact that dramatic strides have been made recently in understanding the pathophysiology and treatment of Parkinson's disease, its many aspects, particularly be-havioral manifestations, still remain poorly understood. Depression is the most frequently seen neuropsychiatric disturbance among the patients with Parkinson's disease. Possible explanations for this co-existence may be: 1. The medications used for the treatment of Parkinson's disease may cause depression as an adverse effect, 2. Depression may be a reaction to being a Parkinson's disease patient, or 3. The reason(s) for Parkinson's disease may also be responsible for the development of depression. The findings suggest the exis¬tence of two forms of Parkinson's disease: The first one is characterized by depression, younger age of onset, rigidity and bradykinesia and the latter is associated with greater tremor and older age of onset. Whatever the reason, depression, once recognized, should be treated.



Son yıllarda Parkinson hastalığının patozfızyolojisi ve tedavisi konusunda büyük ilerleme¬ler kaydedilmiş olmasına rağmen, birçok yönü, özellikle de davranışsal belirtileri hâlâ iyi anlaşılmış değildir. Parkinson hastalığında en sık görülen nöropsikiyatrik bozukluk depre-syondur. Bu birarada bulunmanın nedenleri: 1. Parkinson hastalığının tedavisinde kul¬lanılan ilaçların bir yan etki olarak depresyona neden olması, 2. Depresyonun, parkinson hastalığına bir reaksiyon olması, ya da 3. Parkinson hastalığının neden(ler) inin aynı za-manda depresyondan da sorumlu olması şeklinde açıklanabilir. Bulgular, Parkinson has-talığının, biri depresyon, erken başlangıç yaşı, rijidite ve bradikinezi ile, diğeri de tremor ve geç başlangıç yaşı ile karakterize olan iki tipinin var olduğunu düşündürmektedir. Neden ne olursa olsun, depresyon farkedildiği zaman tedavi edilmelidir.

Full Text:

239-246