İliak Arterleri İçine Alan İnfrarenal Abdominal Aort Anevrizmalarında Uygulanabilir İki Yöntemin Tartışılması

E. İBRİŞİM, A. ÖCAL
1.168 101

Abstract


A Comprasion of Two Surgical Techniques Used in Treatment of the Abdominal Aortic Aneurysm Involving the Comman Iliac Arteries

We have used two surgical methods for efficient on bleeding and duration in abdominal aortic aneurysm that involved iliac arteries.
Eighteen patient operated between April 1992, September 1997.iliac arteries were encircled in the 10 cases (Group 1, mean age 63, 20%). Distal control was achieved with baloon catheters, inserted into the both common ilac arteries in 8 cases (Group 2. mean age 61, 12,5% famale). The two groups were compared with amount of intraoperative bleeding and operative time).
The median values of intraoperative bleeding were 399 ml (range, 320-868), 356 ml (range, 320-410) for Group 1 and Group 2, respectively. There was not statistical difference between the groups (p=0.090 Mann Whitney U test). The median operative duration were 153 min (range, 132-240) in group 1, 142 min (range. 132-160) in Group 2 and this is statisticaly significant (p=0.045, Mann Whitney U test).
The results showed that the balloon catheter use useful in especially in this case.There was an extreme severe bleeding in a patient in Group 1 due to iliac vein injury and it caused increased operative time. The number of cases are limited. We believe that increasing the number of patients will show a significant superiority of the use of baloon catheter instead of encircling the iliac arteries during the operation.Bu çalışma retrospektif olarak, iliak arterleri içine alan abdominal aort anevrizma olgularında klasik cerrahi yöntemle iliak arterlerin dönülmesi ve iliak arterlere balon ka-teter uygulanmasını karşılaştırmak için yapılmıştır. Değerlendirmede intraoperatif kanama miktarı ve op-srasyo— sûresi karsıİP.stırılrnıstır . Nisan 1992-Eylül 1997 tarihleri arasında Antalya Devlet Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kalp Damar Cen-ahisi kliniğinde toplam 18 olguya aorta-iliak anevrizma nedeni ile aorta-bifemoral by-pass uygulandı. Olguların 10'nu iliak arterler dönülerek, diğer olgular iliak arterlere balon kateter yerleştirilerek ameliyat edildi. Ortalama yaş Grup l'de 63, Grup 2' de 61' idi. Grup l'de iki, Grup 2'de bir kadın hasta vardı.
Ortalama kanama miktarı Grup l'de 399 ml (320-868), Grup 2'de 356 ml (320-410) olarak bulundu. Süre Grup l'de 153 dk (132-240), Grup 2'de 142 dk (132-160) olarak saptandı. Gruplar arasında kanama miktarı bakımından istatistiksel fark yoktu, fakat ameliyat süreleri bakımından anlamlı farklılık bulundu (kanama için p=0.090, süre için p=0.045, Mann Whitney U testi).
Gruplar arasında kanama miktarları arasında anlamlı istatistiksel fark olmamasına karşın, süreler bakımından anlamlı farklılık vardı. Bu sonuç balon kateter yönteminin etkinliğini göstermekle birlikte, Grup l'de bir olguda iliak ven yaralanması sebebiyle kanama miktarı ve operasyon süresi ileri derecede artmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda gruplardaki olgu sayılarının daha fazla olması araştırmaların güvenirliliği açısından daha uygun olacaktır.

Full Text:

33-36