Deneysel Olarak Oluşturulan Karın Defekti Efektlerini Kapatılmasında Kullanılan Sentetik Mateyallerin Karşılaştırılması

R. RIZALAR, S. SÖZÜBİR, S. BARIŞ, A. SARAÇ, E. ARITÜRK, N. GÜRSES
943 146

Abstract


Comparative Evaluation Of Synthetic Materials Used For Experimental Abdominal Wall Closure
✓ Three prosthetic materials Mersilen (Dacron), Polyropylen (Marlex) and P.T.F.E. (Goretex) have been popularly used for the closure of abdominal wall defects resulting from various reasons. In this study, different prosthetic materials were used to close the 2x2 cm. full-thickness experimental abdominal wall defects, in each of the three experimental groups consisting of ten rats. After a three weeks period of recovery, three major groups of para-meters were evaluated: abdominal bursting pressures, adhesions and wound healing (macroscopic evaluation), and, nature of the tissue filling te defect, the amount and the thickness of the defect, the amount and the thickness of the fibrous tissue and foreign body reactions (microscopic evaluation). Macroscopic and microscopic results were enu¬merated in a scoring system and were used separately and in combination to make a comparison between experimental groups. Bursting pressure was lowest in Mersilen and highest in P.T.F.E. (193.+22 mmHg and 365.0±8.6 mmHg respectively), and the difference was statistically significant (p<0.01). Macroscopically, in polypropylen group adhesions and complications like fistulas were significantly less when compared with other groups (p<0.05). Microscopically, in P.T.F.E. group in accordance with bursting pressure values, granulation tissue formation was thicker, but in the same group there was significantly increased inflammatory reaction compared with other groups (p<0.01). When all parame¬ters are taken into consideration, results show that Mersilen is the least advantageous of the three materials used. Polypropilen and P.T.F.E. are comparable and the former causes less inflammation while the latter produces thicker granulation tissue.
Çeşitli nedenlerle oluşabilen karın defektlerinin prostetik materyallerle kapatılmasında son yıllarda özellikle 3 materyal Mersilen (Dacron), Polipropilen (Marlex) ve Polltetrafluroetilen (Goretex) ön plana çıkmaktadırlar. Bu çalışmada 10 rattan oluşan 3 grupta 2x2 cm'lik tam tabaka karın defektleri oluşturuldu ve her grupta farklı bir prostetik materyal ile defektler kapatıldı. 3 haftalık iyileşme süresi sonrasında ratlarda karın patlama basınçları yanısıra makroskopik olarak yapışıklıklar ve yara iyileşmesi, histopatolojik olarak ise de-fekti dolduran dokunun natürü, fıbroz doku miktarı, doku kalınlığı ve yabancı cisim reak¬siyonu değerlendirilerek; makroskopik ve histopatolojik bulgular bir skorlama sistemi ile gruplar arasında karşılaştırıldı. Patlama basınçları mersilende en düşük (193.0+22.0 mmHg), Politetrailuoroetilen (P.T.F.E.)'de en yüksek (365.0+8.6 mmHg) olarak saptandı. Ortalamalar arasındaki farklar istatiksel olarak anlamı bulundu (p<0.01). Makroskopik in¬celemede ise polipropilen grubunda diğer gruplara göre yapışıklık ve fıstül benzeri komplikasyonlann daha az olduğu belirlendi (p<0.05). Histopatolojik değerlendirmede P.T.F.E. uygulanan grupta patlama basınçları ile uyumlu olarak kalın granülasyon dokusu oluşumu saptanmasına rağmen bu grupta diğer gruplardan farklı olarak daha yaygın ve şiddetli enflamasyon belirlendi (p<0.01). Tüm parametreler gözönüne alınarak yapılan çalışma değerlendirildiğinde, Mersilenin diğer prostetik materyallere göre daha az tercih edilmesi gerektiği; Polipropilenin daha az enflamasyona neden olduğu ve P.T.F.E.'nin ise kalın ve düzenli kollojen tabakası oluşturduğu vurgulanabilir.

Full Text:

39-48