Çocukluk Yaş Grubu Kronik Böbrek Yetmezliğinde Etiyolojik Faktörler

İ. İŞLEK
1.121 605

Abstract


ETİ LOGIC FACTORS OF CHRONIC RENAL FAILURE IN CHILDREN
i/ Among the 1545 children with renal disease admitted to the Pediatric Department bet¬ween 1980 and 1995, 137 patients were diagnosed as chronic renal failure (CRF). Renal diseases leading to CRF include urolithiasis 17.5 %, vesicoureteral reflux (VUR) 17.5 %, congenital renal and urinary tract anomalies 16.1 %, pyelonephritis 7.3 %, renal amylo¬idosis 6.6 %, hereditary nephropathies 5 %. Acquired nephropathies have an overt predo¬minance (46.6 %), over the congenital nephropathies (38.6 %). A marked predominance was found: urolithiasis in males (83 %), congenital renal and urinary tract anomalies in males (77 %), VUR in females (63 %). The most frequent types of primary renal diseases leading to CRF were urolithiasis, VUR, congenial renal and urinary tract anomalies in our region.1980-1995 yılları arsında üriner sistem hastalığı nedeniyle takip ve tedavi edilen 1545 çocuk hastanın 137'si (% 8.9) kronik böbrek yetmezliği (KBY) tanısıyla izlendi. Kronik böbrek yetmezliğine götüren primer nedenler arasında; ürolitiazis %17.5, vezikoüreteral reflü (VUR) %17.5, konjenital renal ve üriner yol anomalileri %16.1, piyelonefrit %7.3, renal amiloidozis %6.6, herediter böbrek hastalıkları %5 oranlarında saptandı. Akkiz nefropatiler (% 46.6), konjenital nefropatilerden (% 38.6) daha yüksek oranda görüldü. Ürolitiazis erkek çocuklarda %83. VUR kızlarda %63, konjenital renal ve üriner yol ano¬malileri erkeklerde %77 oranla daha fazla bulundu. Sonuç olarak Orta Karadeniz bölgesinde kronik böbrek yetmezliği primer nedenleri arasında en sık görülen faktörlerin; ürolitiazis, VUR, konjenital renal ve üriner yol anomalileri olduğu görüldü.

Full Text:

113-118