Açık Kalp Cerrahisinde Uygulanan Orta Dercede Hipotermi Sırasında Gelişen Hipokaleminin İntravenöz Lidokain İle Önlenmesi

B. SARIHASAN, F. GÜLDOĞUŞ, E. ÜSTÜN, Z. ESENER, S. BARIŞ, B. DEMİRCAN, F. KOLBAKIR
1.197 204

Abstract


PREVENTION OF HYPOKALEMIA IN WITH LIDOCAINE DURING MODERATE HYPOTHERMIA IN OPEN HEART SURGERY &/
Lidocaine has membrane stabilising effects and supresses the release of cathecholamines. We aimed to prevent hypokalemia which develops during moderate hypotermia in open heart surgery by adding lidocaine to the priming solution in extracorporeal circulation. Study group consisted of thirty patients with ASA physical status II or III, undergoing open heart surgery for congenital or acquired cardiac problems. Patients were anestheti¬zed with intravenous or inhalation agents and were intubated using medium acting musc¬le relaxant vecuronium. Anesthesia was maintained by inhalation agents until extracorpo¬real circulation and intravenously later on. Moderate hypothermia was applied to all patients. In the first group (18 patients), 1.5 mg/kg lidocaine was added to the priming solution, the second group (12 patients) received no lidocaine. In both groups, blood samples were taken once before extracorporeal circulation and once for every fifteen minu¬tes for the first hour after the beginnig extracorporeal circulation and serum potassium le¬vels were compaired between the two groups.
In the first group which received lidocaine. serum potassium levels were found higher than the second group, the difference at the 60 th minute being statistically significant (p<0.05). It was concluded that lidocaine could prevent hypokalemia during moderate hy¬pothermia.


Membranı stabilize edici ve katekolamin salınımını süprese edici etkileri olan lidokain, pri¬ming solüsyonuna ilave edilerek ekstrakorporeal dolaşımda kullanıldı ve açık kalp cerrahi¬sinde uygulanan orta derecede hipotermi sırasında oluşan hipokaleminin önlenmesi amaçlandı. Çalışmaya doğumsal ve edinsel nedenlerle ele küf olarak açık kalp cerrahisi uy¬gulanan, Amerikan Anesteziyoloji Demeğinin risk sınıflamasına göre II.Ill grubu 30 hasta alındı. Indüksiyonu intravenöz veya inhalasyon yolu ile yapılan, orta etkili kas gevşeticilerle entübe edüen ve eksrakorporeal dolaşıma kadar inhalasyon, ekstrakorporeal dolaşımdan sonra intravenöz yolla anestezi idamesi sağlanan' hastaların tümüne orta de¬recede hipotermi uygulandı. I. grupta (18 hasta) priming solüsyonuna 1.5 mg/kg lidokain ilave edilerek, II. grupta ise (12 hasta) ilave edilmeden eksrakorporeal dolaşımdan önce 1 kez ve eksrakorporeal dolaşımın başlangıcından itibaren 15 dakikada bir 4 kez kan alınarak serum potasyum düzeylerine bakıldı, her iki grup karşılaştırıldı. Sonuçta, lido¬kain kullanılan I. grupda serum potasyum düzeyinin giderek yükselmesi ve 60. dakikada II. gruba göre anlamlı olarak yüksek bulunması nedeniyle (p<0.05), lidokainin hipotermideki hipokalemiyi önleyebileceği düşünüldü.

Full Text:

133-137