Açık Kalp Cerrahisi Girişimlerinde Anestezi Uygulaması

B. SARIHASAN, Z. ESENER, E. ÜSTÜN, A. TÜR, H. ŞAHİNOĞLU, F. GÜLDOĞUŞ, K. ERK, S. OFLUOĞLU
1.481 171

Abstract


ANESTHESIA MAINTENANCE FOR OPEN HEART SURGERY: A RETROSPECTIVE STUDY
This retrospective study concerns 286 patients who received anesthesia for open heart surgery in Ondokuzmayıs University Medical School between 1983-1993. Patient data including age, weight, diagnosis, aortic clamp time, time under anesthesia, typ of anesthesia, follow up information before, during and after cardiopulmonary bypass, general postoperative status and peroperative mortality evaluated and compared with lite¬rature.



1983-1993 yılları arasında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fatültesi'nde, açık kalp cerra¬hisi için, anestezi verilen 286 hasta incelendi. Hastalar; yaş, ağırlık, tanı, aort klemp süresi, anestezi süresi, anestezi yöntemi, bypass öncesi, sırası ve sonrasında izlem, opera¬syon sonunda hastaların genel durumu ve peroperatif mortaliteleri yönünden değerlendirildiler ve kaynak verileri ile karşılaştırıldılar.

Full Text:

151-155