Asfiktik Yenidoğanlarda Böbrek Fonksiyonları Ve Renal Yetersizliğin Değerlendirilmesi

G. KAFALI, A.S. GÖKALP
1.278 168

Abstract


In this study, it has been aimed to evaluate prevalance of renal failure, type of renal failu-re(prerenal, intrinsic renal), the other complications in outside of renal failure and prog¬ress in the cases that we followed with the diagnose of asphixiated birth in our neonatology unit. Therefore, 38 term neonates hospitalized with the diagnose of asphyxiated birth, compared with 25 healty term neonates about renal functions. While blood urine nitro¬gen, serum creatinine and potassium mean values of asphyxiated infants were higher Ihan I he mean values of control group, mean values of serum sodium and calcium were lower than the mean values of control cases. Creatinine clearance, urine volume and urine density mean values were found lower in asphyxiated babies. The mean value of uri¬nary creatinine were higher than the mean value of healthy infants.
Prevalance of the patients followed with diagnose of perinatal asphyxia was 7.2 % in our newborn unit. Renal injury was determined in 28 (73.68 %) of asphyxiated infants. 20 (52.6 %) of cases were evaluated as prerenal failure and 8 (47.4 %) cases were evaluated as intrinsic renal failure. In intrinsic renal failure group, the other complications due to asp¬hyxia were more than the ones in prerenal failure group. Mortalité rates were 75 % in cases with intrinsic renal failure and 15 % in cases with prerenal failure. 10 asphyxiated cases where renal injury wasn't observed, were discharged.Çalışmamızda, asfiktik doğum tanısıyla yenidoğan servisimizde takip etliğimiz olgularda renal yetmezlik gelişme sıklığını, yetmezliğin t i p i n i ( prerenal / intrensek renal), renal yet-mezlik dışında gelişen diğer komplikasyonlan ve bu olguların seyrini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, asfiktik doğum tanısı alan 38 term yenidoğan bebek ile kont¬rol grubu olarak alınan 25 term sağlıklı yenidoğan, renal fonksiyonlar açısından karşı¬laştırıldı. Kan üre azotu, serum kreatinin ve potasyum ortalama değerleri kontrol grubu¬nun değerlerinden daha yüksek iken, serum sodyumu ile kalsiyum ortalama değerleri daha düşük idi. Kreatinin klirensi, idrar volümü ve idrar dansitesi değerleri ortalaması as¬fiktik bebelderde daha düşük, idrar krea linin in ortalama değeri ise daha yüksek bulundu. Asfiktik doğum tanısıyla takip edilen olguların %7.2 sıklıkta olduğu servisimizde, 38 asfik¬tik olgudan 28 (%73.68)'inde renal hasar saptandı. Olguların 20 (%52.6)'si prerenal, 8 (%47.4)'i intrensek renal yetmezlik olarak değerlendirildi.
İntrensek renal yetmezlikte as 11 kisiye bağlı diğer komplikasyonlar, prerenal yetmezliklere göre daha fazla idi. intrensek renal yetmezliklerde mortalité %75, prerenal yetmezlikte ise %15 bulundu. Renal yetmezlik gözlenmeyen 10 asfiktik olgu taburcu edildi.

Full Text:

279-286