Effects Of Intracavernosal Calcium Channel Blockers İn Dogs

Ş. SARIKAYA, R. AŞÇI, Z. AYBEK
1.135 328

Abstract


Intracavernous injection of smooth muscle relaxing agents can induce penile erection. In this experimental study, we compared the effects of intracavernosally injected calcium channel blockers ( CCBs ) and papaverine in dogs, and investigated their clinical applica¬bilities.
We administered 30 mg papaverine, 10 mg nifedipine, 10 mg nitrendipine and 2.5 mg ve¬rapamil to 10 adult male dogs intracavernosally, each at different times. Intracavernous pressure values, systemic arterial pressure values and heart rate values were recorded for 45 minutes after the intracavernosal injections. We used "paired student-t test" for statis¬tical analysis.
Papaverine induced full erection in all of the 10 dogs. Nifedipine induced full erection in 4, nitrendipine in 5, and verapamil in 6 of the 10 dogs. Nifedipine and nitrendipine caused significant decreases in blood pressure and increases in heart rates.
In conclusion, the effects of intracavernosal CCBs are not superior than those of papaveri¬ne. We can not recommend nifedipine and nitrendipine for intracavernosal injections, but verapamil may be included in intracavernous pharmacotherapeutic combinations.Düz kas gevşetici ajanların intrakavernöz enjeksiyonu penil ereksiyon oluşturabilmektedir. Bu deneysel çalışmada, köpeklerde intrakavernöz olarak enjekte edilen kalsiyum kanal blokerlerinin (KKB) etkilerini papaverin ile karşılaştırdık ve klinik uygulanabilirliklerini araştırdık.
Her biri değişik seanslarda olmak üzere, 10 erişkin erkek köpeğe intrakavernöz olarak 30 mg papaverin, 10 mg nifedipin, 10 mg nitrendipin ve 2.5 mg verapamil verildi, intrakaver¬nöz basınç, sistemik arteriyel basınç ve kalp hızı değerleri intrakavernöz enjeksiyonlardan itibaren 45 dakika süreyle izlendi. İstatistiksel değerlendirme "paired student-t" testi ile yapıldı.
Papaverin 10 köpeğin hepsinde tam ereksiyon oluşturdu. Nifedipin 10 köpekten 4 ünde, nitrendipin 5 inde, verapamil ise 6 sında tam ereksiyon oluşturdu. Nifedipin ve nitrendi¬pin önemli kan basıncı düşmelerine ve kalp hızı artışlarına neden oldular. Sonuç olarak, intrakavernöz KKB lerinin etkilerinin papaverinden üstün olmadığı görül¬dü. Nifedipin ve nitrendipinin intrakavernöz enjeksiyon için önerilemeyeceği ancak, intra¬kavernöz farmakoterapötik kombinasyonlarında verapamile yer verebileceği kanısına varıldı.

Full Text:

53-59