Cerrahi Öncesinde Eldivenin Silinmesi İle Yıkanmasının Kıyaslanması

T. ALPER, A. YANIK, A. KÖKÇÜ
1.033 182

Abstract


%/ It is known that corn starch which is used as surgical glove lubricant has been tried to be preoperatively either by wet pads or by washing, in order to prevent foreign body reaction and adhesion formation. The effectivities of these two methods were measured in this ex-perimental study. The corn starch quantities on the outer surfaces of three groups of gloves (10 pairs each)-cleaned with wet pads, washed and control groups, respectively-were determined by weighing the filtrate of washing water from pyrex glasses (Gooch glas¬ses). It was found that there was 0,47996 gr corn starch on the outer surface of one pair of gloves, there remained 0,17310 gr (%36,06) after cleaning with wet pads, by contrast, 0,4565 gr (%95,35) was removed and 0,01342 gr (%2,79) was remained after washing. It is concluded that, preoperative washing of surgical gloves is more effective than cleaning with wet pads in order to remove the corn starch and can be an alternative for starch-free gloves, especially in infertiliy surgery.Cerrahi eldivenlerde kayganlaştırıcı olarak kullanılan mısır nişastasının yabancı cisim reaksiyonu ve yapışıldık oluşturmasını önlemek amacıyla ameliyatlardan önce ıslak gazlı bezlerle silinerek veya yıkanarak uzaklaştırılmaya çalışıldığı bilinmektedir. Yapılan deney¬sel çalışmada bu iki yöntemin etkinlikleri ölçülmüştür. Silme ve yıkama yöntemleri ile te¬mizleme ve kontrol grubu olarak alman 10'ar çift eldivenin dışındaki nişasta miktarı, yıkama sularının filtre konmuş pyrex glass (Gooch GlassJ'laran süzülmesi sonrasında tartılarak belirlenmiştir. Bir çift eldivenin dış yüzeyinde 0,7996 gr. nişasta olduğu, ıslak gazlı bezle silme ile 0,17310 gr'a (%36,06'a) düşürüldüğü, yıkama ile 0,45765 gr'ının (%95,35'inin) giderildiği 0,01342 gr (%2,79) kaldığı bulunmuştur. Sonuç olarak, ameliyat öncesinde eldivenlerin yıkanmasının, nişastanın giderilmesi açısından, ıslak gazlı bezle silme yönteminden daha etkili olduğu ve özellikle infertilite ameliyatlarında nişastasız eldi¬vene alternatif olabileceği kanaatine varılmıştır.

Full Text:

119-123