AIDS Epidemiyolojisi

A.T. SÜNTER, Y. PEKŞEN
1.013 651

Abstract


AIDS was first defined in the United States in 1981. It spreads to nearly all the countries of the world with a great speed and can infect everbody without any differantiation. The infection results in death and there is no cure or vaccine for it, yet. To data given to World Health Organization until July-1994, it is estimated that there are about 1 million patients and about 22 millions HIV positive persons In the world. Sixty percent of HIV positive persons are men and 40% are women. The distribution of HIV/AIDS cases shows important differences worldwide. AIDS pre valance is higher in Africa than the other continents. America, Europe and Asia follows Africa, respectively.
AIDS was first defined in Turkey in 1985 and there are 531 HIV/AIDS cases reported until April-1996.
HIV lives in the body fluids of infected person and is transmitted by blood, by sexual contact and from mothers to their infats. Blood, semen and vaginal secretions take role in the transmission of HIV. Worldwide, transmission by sexual contact is the most common and the most important way for HIV. Educating people about "Safe Sexual Behaviours" is the only way for preventing the transmission of HIV by sexual contact. No transmission is shown by closed contact without sexual contact, by sharing the same bathroom, toilet or dishes and by vectors.
The disease is in a dimension that requires to use the sources of all the world. Common strategies are tried to be developed for preventing the transmission of the disease by international collaboration. The most important measurements that should be taken to prevent the transmission are; obtaining the widespread usage of condom, prevention and treatment of other sexually transmitted diseases and educating the people about risky sexual behaviours.


AİDS ilk kez 1981 yılında A.B.D.'nde eşcinsellerde tanımlanmıştır. Tüm dünya ülkelerinde hızla yayılımını sürdüren, kadın, erkek, çocuk ayırımı gözetmeksizin herkese bulaşabilen bu infeksiyon ölümcül olup henüz tedavisi ya da aşısı bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne en son Temmuz-1994'te bildirilen rakamlara göre dünyada top¬lam 1 milyon AIDS'li vardır. Dünyadaki HIV infeksiyonluların %60'ı erkek, %40'ı kadındır. Henüz klinik bulguların gelişmemiş olduğu infekte [HIV (+) ] kişi sayısı ise 22 milyon civarındadır. HIV/A1DS vakalarının dünya üzerindeki dağılımı önemli farklılıklar göster¬mektedir. HIV infeksiyonu görülme sıklığı açısından ilk sırayı Afrika kıtası alırken onu sırasıyla Amerika, Avrupa ve Asya kıtaları izlemektedir.
Türkiye'de ilk AİDS vakası 1985 yılında bildirilmiştir. Nisan 1996'ya kadar bildirilen top¬lam HIV/AIDS vaka sayısı 531'dir.
AIDS virusu infekte kişinin vücut sıvılarında bulunur ve orada yaşar. Bulaşmada rol oynadığı saptanan infeksiyöz özelliği kanıtlanmış vücut sıvıları; kan, meni ve vaiina salgısıdır. AİDS'in halen bilinen 3 önemli bulaşma yolu vardır; cinsel ilişki, kan ve kan ürünlerine parenteral maruziyet ve infekte annelerden çocuklarına perinatal geçiş.
Cinsel yolla bulaşma, halen tüm dünyada en yaygın ve en önemli bulaşma yoludur. Bu yolla bulaşlann engellenmesinde tek çözüm; eğitim kanalıyla herkese "Güvenli Cinsel Davranışlar"ın benimsetilmesidir.
İnfekte kişiyle cinsel ilişki dışında yakın ilişkiyle, banyo, tuvalet veya yiyecek-içecek paylaşılmasıyla, sinek veya böcek vektörlerle bulaşma gösterilmemiştir. Hastalık sadece yaygın olarak görüldüğü ülkelerin değil tüm dünya kaynaklarının kul¬lanılmasını gerektirecek boyutlardadır. Bu nedenle uluslararası düzeyde işbirliği yapılarak hastalığın yayılımının önlenmesinde ortak stratejiler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yayılımın önlenmesinde alınabilecek önlemler arasında en önemlileri kondom kullanımının yaygınlaştırılması, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve önlenmesi ve toplu¬mun risk taşıyan cinsel davranışlar açısından eğitilmesidir.

Full Text:

267-271