Bir Üniversite Hastanesinde Konsültasyonla Depresyon Tanısı Alan Vakaların Özellikleri

M. KOLOĞLU,, A.E. TEZCAN, F. ÜLKEROĞLU, F. ÇULHA, C. KARABULUT
1.141 361

Abstract


Characteristics of the Cases Diagnosed as Depression After Consultation in a University Hospital
Thinking of human as biopychosocial in current general medical management increases the importance of psychiatric consultation. The aims of our study were to determine the sociodemographic and clinical features, the reasons of consultation, the cases of primary or secondary depression associated with physical disease in patients diagnosed as depression after consultation in clinics except psychiatry. Our study group included 42 patients consulted during the period of January-April 1996 and diagnosed as depressive disorder according to the DSM-III-R criteria. All data about the patients and reasons for consultations were noted using a special form for every patients. We observed that consultations were mostly required by Internal Disease and Chest Disease Clinics. The reasons for consultation were diagnostic difficulty, observed psychiatric symptoms and the history of suicide attempt. And also we observed that depressive disorders attending with somatic complaints were admitted clinics except psychiatry and they caused the diagnostic diffuculties and confusions in these clinics.At the end of our study, the result that established the importance of psychiatric consultations in diagnosing and treatment of patients were obtained.Günümüzde genel tıp uygulamasında insanın biyopsikososyal olarak ele alınması psikiyatrik konsültasyonun önemini arttırmaktadır. Çalışmamızda psikiyatri dışındaki kliniklerde yatırılarak tedavi gören hastalarda konsültasyon istemi sonucu depresyon tanısı konulan vakaların sosyodemografik ve klinik özelliklerini, kliniklerin konsültasyon isteme nedenlerini, fiziksel hastalığa eşlik eden veya ikincil gelişen depresyon vakalarını belirlemeyi amaçladık. Çalışma grubunu Ocak - Nisan 1996 tarihleri arasında konsülte edilen ve DSM-III-R tanı kriterlerine göre Depresif Bozukluk tanısı konulan 42 hasta oluşturmuştur. Hastalara ait tüm veriler ve hastayı izleyen hekimin konsültasyon isteme amacı her hasta için ayrı bir form kullanılarak kaydedilmiştir. Depresif hastalar için en fazla konsültasyonun Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları kliniklerinden istendiği; gözlemlenen psikiyatrik belirtiler, tanı güçlüğü ve özkıyım girişim öyküsünün konsültasyon istenme nedenlerini oluşturdukları, yoğun somatik şikayetlerle seyreden depresif bozuklukların psikiyatri dışı kliniklere yatırıldıklarmı ve bu kliniklerde tanı güçlüklerine neden olduklarını gözlemledik. Çalışmamız sonucunda psikiyatrik konsültasyonun hastaların tanı ve tedavilerinde önemini vurgulayan sonuçlar elde edilmiştir

Full Text:

106-112