Epidural Anestezide Artikain İle Bupivakainin Karşılaştırılması

A. TÜR, H. GÖKBULUT, E. KELSAKA, H. ŞAHİNOĞLU, E. ÜSTÜN, F. GÜLDOĞUŞ, B. SARIHASAN
1.248 150

Abstract


Comparison of the Artieain and Bupivacain in Epidural Anesthesia
Epidural anesthesia is an ideal alternative to general anesthesia in surgery of the abdomen, perineal and lower extremity. A limited number of anesthetics are avaible for this type of procedure. In this study we aimed to compare the articaine with bupivacaine in respect of epidural anaesthesia.
We administred long acting local anesthetics, articaine and bupivacaine for providing epidural anesthesia from L3_4 and L4_5 epidural space to forty patients ASA I-II at lateral position. They were divided into two groups. Each group implied twenty, patients. Articaine %2, 5 mg/kg in 20 cc volume for group 1 (Articaine Group), bupivacaine %0.5, 1 mg/kg in 20 cc volume for group 2 (Bupivacaine Group) were used. Demographic characteristics, motor block onset time (MBOT), sensorial block onset time (SBOT), motor block duration time (MBDT), sensorial block duration time (SBDT), mean arterial blood pressure, heart rate and the complications were compared between two groups. MBOT and SBOT were less in Articaine Group than Bupivacaine Group. MBDT and SBDT were less in Articaine Group than Bupivacaine Group but they were not statistically significant. There were no differences between mean arterial blood pressure, heart rate and complications in two groups.
In conclusion; articaine having a shorter onset time, may be preferred for epidural anesthesia in state of emergency because its' onset time is shorter than bupivacaine.Epidural anestezi; kann, perine ve alt ekstremite girişimlerinde genel anesteziye alternatif bir yöntemdir. Bu yöntemde kullanılan lokal anestezik sayısı ise çok sınırlıdır. Çalışmamızda, çok az sayıdaki bu ajanlardan bupivakain ile artikaini karşılaştırmayı amaçladık. Uzun etkili lokal anestezik ajanlardan artikain ile bupivakain ASA I-II grubundan 40 erişkin hastaya epidural anestezi sağlamak için lateral pozisyonda L3-L4 ve L4-L5 aralığından uygulandı. 20 olguya 5 mg/kg %2'lik artikain (Artikain Grubu) diğer 20 olguya %0.5'lik bupivakain (Bupivakain Grubu) 1 mg/kg dozunda 20 cc'lik volume tamamlanarak kullanıldı. Olguların demografik özellikleri motor blok başlama süresi (MBBS), duyusal blok başlama süresi (DBBS), motor blok toplam süresi (MBTS), duyusal blok toplama süresi (DBTS), ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH) ve oluşan komplikasyonlar saptanarak 2 grup karşılaştırıldı.
MBBS ve DBBS Artikain Grubunda Bupivakain Grubuna oranla anlamlı derecede kısa bulundu (p<0.05 ve p<0.001). MBTS ve DBTS Artikain Grubunda Bupivakain Grubuna oranla daha kısa bulunmalarına karşın istatistiksel olarak anlamlı değildiler. îki grup arasında OAB, KAH, etki süresi ve komplikasyonlar açısından fark bulunmadı. Sonuçta; etki başlama süresi bupivakainden daha kısa olan artikainin, bu özelliği nedeniyle acil durumlardaki epidural anestezi uygulamalarında bupivakaine alternatif olabileceği kanısına vanldı.

Full Text:

133-138