Effects Of Ringer’s Lactate And Aspirin On Postsurgical Adhesion Formation

F.F. YANIK, A. YANIK, C. ÜSTÜN, T. ALPER, Ş. ÇOKŞENİM
1.246 299

Abstract


This research was planned to evaluate the effects of Aspirin (acetyl salicylic acid-ASA) and Ringer's lactate solution (RL) on postoperative pelvic adhesion formation. After creating a standard lesion over the uterus, thirty adult female rats were randomly divided into 3 groups. In group II, Aspirin, 0.35 mg every 6 hours for 96 hours im; and in group III, intraperitoneal RL were applied. Group I was the control group. Relaparotomy was performed 15 days later to score die adhesion formation. Mean adhesion scores were 2.90±0.31 (mean±SEM), 2.00+0.26 and 1.00±0.30 in group I (control), group II (Aspirin) and group III (RL) respectively. Group III had significally lower adhesion scores than group I and II (p<0.05). The scores of group I and II did not show significant difference (p>0.05).
In this study, although Aspirin decreased postoperative adhesion formation, there was no statistically significant difference between the control group and Üre Aspirin-treated group. RL solution was significantly superior to Aspirin in preventing the adhesion formation.
Ringer Laktat ve Aspirin'in Cerrahi Sonrası Yapışıklıklar Üzerine Etkisi

Bu çalışma, Aspirin (asetil salisilik asit) ve Ringer laktat (RL) solüsyonunun postoperatif pelvik adezyon formasyonu üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Otuz dişi rat, uterus üzerinde standart bir lezyon oluşturulduktan sonra randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Grup H'ye 96 saat süreyle ve 6'şar saat aralarla 0,35 mg Aspirin im; grup IH'e de intraperitoneal RL uygulandı. Grup I kontrol grubu kabul edildi. Adezyon formasyonunu skorlamak amacıyla 15 gün sonra relaparotomi yapıldı. Ortalama adezyon skorları, grup I (kontrol), grup II (Aspirin) ve grup III (RLJ'te sırasıyla 2.90±0.31 (mean±SEM), 2.00+0.26 ve 1.00+0.30 olarak tespit edildi. Grup lifte adezyon skorları grup I ve H'ye göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05).
Bu çalışmada Aspirin postoperatif adezyon formasyonunu azalttıysa da, kontrol grubu ve Aspirin uygulanan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi. Adezyon oluşumunu önlemede, Ringer laktat Aspirine göre daha üstün bulundu.

Full Text:

26-32