Beyin Metastazlarında Palyatif Radyoterapinin Rolü

Ş. ÇAKIR, N. ÖZBEK, Y. ELGİN, B. KÜÇÜKPİLAKÇI, B. SOYLU
1.384 307

Abstract


The Role of Palliative Radiotherapy in Brain Metastases

In this study, patients with brain metastases who were applied palliative cranial radiotherapy have been analysed for objective and clinic response; correlation between these and factors which effect objective response. Between January 1993-February 1994, 33 patients with brain metastases were treated with palliative cranial radiotherapy and 7 patients were out of this study because of the death before evaluation of response. Dose schedules applied to whole brain were 3 GyxlO for fifteen patients, and 2 Gyx20 for 11 patients. Clinic response has been evaluated one month after completion of radiotherapy. Complete, partial and stationary response rates were 58% (15 patients), 23% (6 patients) and 15% (4 patients) respectively. Objective response has been evaluated with computerized tomography at the same time with clinic response. Complete, partial and stationary response rates were 42% (11 patients), 39% (10 patients) and 15% (4 patients) respectively and also in one patient, progression has been established (4%). Though, in 14 patients there was an exact conelation between objective and clinic response, in 7 patients clinic response was better than objective response, and 5 patients had Üre opposite. When the correlations between primary tumor location, histopathologic diagnosis, diameter of lesion, dose per fraction, boost and objective response were analyzed, only primer tumor location and histopathologic diagnosis was found significant statistically. Patients with squamous cell lung cancer had higher objective response rates than othersBu çalışmada, palyatif kraniyal radyoterapi uygulanan beyin metastazlı hastalarda, ob¬jektif ve klinik yanıt ile. bunlar arasındaki korelasyon ve objektif yanıtı etkileyen faktörler araştırılmıştır. Ocak 1993 ve Şubat 1994 tarihleri arasında bölümümüzde 33 beyin me¬tastazlı hastaya palyatif kraniyal radyoterapi uygulanmış, 7 hasta yanıtlan değerlendirecek kadar yaşamadığından çalışma dışı bırakılmıştır. Onbeş hasta, tüm beyin 10 fraksiyonda toplam 30 Gy ile tedavi edilirken. 11 hastaya 20 fraksiyonda toplam 40 Gy verilmiştir. Klinik yanıt, radyoterapinin tamamlanmasından 1 ay sonra değerlendirilmiştir. Buna göre; 26 hastanın 15 (%58)'inde tam. 6 (%23)'sında parsiyel yanıt, 4 (%15)'ünde stabil hastalık ve 1 hastada (%4) ise progresyon gözlenmiştir. Objektif yanıt, radyoterapinin tamamlan¬masından 4 hafta sonra alınan kraniyal bilgisayarlı tomografi kesitlerinden belirlenmiştir. Buna göre, hastaların 11 (%42)'inde tam, 10 (%39)ünda parsiyel yanıt, 4 (%15)'ünde sta¬bil hastalık ve 1 (%4) hastada ise progresif hastalık saptanmıştır. Ondört hastada klinik ve objektif yanıt arasında tam bir uyum gözlenirken, 7 hastada klinik yanıtın objektif yanıttan, 5 hastada ise objektif yanıtın klinik yanıttan daha iyi olduğu saptanmıştır. Ob¬jektif yanıt oranının, sadece primer tümör lokalizasyonu ve histopatolojik tanıdan an¬lamlı olarak etkilendiği saptanmıştır. Primeri akciğerde bulunan ve histopatolojik tanısı epidermoid karsinom olan olgularda objektif yanıt oranı diğerlerine göre daha yüksektir

Full Text:

118-124