Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Obezite Prevalansı Ve Predispozan Faktörler

R. SANCAK, C. DÜNDAR, M. TOTAN, M. ÇAKIR, T. SUNTER, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
2.065 179

Abstract


The Prevalence and the Predisposing Factors of Obesity in Secondary and High School Students
A close relation has been shown between obesity and cardiovascular diseases, diabetes mellitus, ortopedics problems, sycological disorders or similar disorders. It has been known Üıat obese people life span shortened and the begining of the obesity standed to childhood ages. In this study, obesity prevalence and investigation of predisposing factors has been aimed in the secondary school students in samsun region.
Total 4120 students from 9 secondary and 9 high schools out of 59 schools involved in this study by randomised exemplification method. The students, whose body weight according to their height were over 120% were as considered obese. 250 children sharing same class with obese students were selected control group. A quastionnaire about demographic and social features and nutritional habits was given to both groups and their parents. Information obtained from the questionnaire was compared with each other.
The prevalence of obesity was 7.3% in girls, 4% in boys and 5.5% as an avarage. Between obese groups and control group admitted by the predisposing factors breast feeding duration, having breest feeding, long period of sleeping. It has been statistical difference has been found between obese and control groups in terms of of predisposing factors such as breast feeding, lengür of sleep, breast feeding duration, daily television watching, and taking part in sporting activities out of school (p<0.001).
Obezite ile hipertansiyon, diğer bazı kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, ortopedik problemler ve psikolojik bozukluklar gibi birçok hastalık arasında sıkı bir ilişki olduğu, obez kişilerde hayat süresinin kısaldığı ve büyük bir kısmında olayın başlangıcının çocukluk yaşlarına uzandığı iyi bilinmektedir.Bu çalışmada, Samsun merkez ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite prevalansı ve predispozan faktörlerin araştırılması amaçlandı. Samsun merkez ilçede mevcut toplam 59 ortaokul ve lise arasından rastgele örneklem yöntemiyle belirlenen 9 ortaokul ve 9 liseden, toplam 4120 öğrenci araştırma kapsamına alındı. Boya göre ideal vücut ağırlığı %120 ve üzerinde olan öğrenciler obez olarak tanımlandı. Obez çocuklarla aynı sınıfta bulunan ve obezitesi olmayan toplam 250 çocuk kontrol grubu olarak alındı. Her iki grupa ait beslenme alışkanlıkları, demografik ve sosyal duruma ilişkin bilgiler anket yöntemi ile öğrenci ve ebeveynlerden elde edilerek birbirleri ile karşılaştırıldı.
Obezite prevalansı, kızlarda %7.3, erkeklerde %4.0 olmak üzere %5.5 olarak saptandı. Obez grup ile kontrol grubu arasında predispozan faktör olarak kabul edilen anne sütü alma süresi, uyku süresi, televizyon izleme süresi ve okul dışında sportif faaliyette bulunma yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.001).

Full Text:

19-24