Erişkinlerde Respiratory Syncytial Virus (Rsv) Nötralizan Antikor Prevalansının Araştırılması

M. ÖZSAN,, A. ÖZKUL, A.T. CENGİZ
1.212 261

Abstract


Investigation of Respiratory Syncytial Virus (RSV) Neutralization Antibody Prevalence in Adults
Respiratory syncytial virus (RSV) causes respiratory system infections in humans and has a worldwide distribution. These infections can be severe and rarely fatal especially in infants. The aim of this study is to investigate the prevalence of neutralizing antibody levels against RSV among adults.
134 sera that were sent to Ankara University Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology serology laboratory for various serological tests were studied. We investigated antibodies against RSV with neutralization peroxidase linked antibody assay (NPLA).
Out of 134 serum samples, neutralizing antibodies were found in 97 (72.4%). The most abundant neutralizing titer was calculated as to be 1/80 in 33 of 97 seropositive individuals.
These seropositivity rates reflect the importance of RSV in respiratory system infections. RSV should be in mind in order not to delay the treatment of respiratory system infections that might be to viruses.


Respiratory syncytial virus (RSV) tüm dünyada yaygın olarak bulunmakta ve insanlarda solunum yollan infeksiyonlarma yol açmaktadır. Bu infeksiyonlar özellikle küçük çocuklarda ciddi alt solunum yolları hastalıkları oluşturabilmekte ve azda olsa ölümle sonuçlanan klinik tablolar gelişebilmektedir. Çalışmamızda bu nedenle erişkin bireylerde RSV'a karşı nötralizan antikor düzeylerinin prevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı seroloji laboratuvarına çeşitli tetkikler için gönderilen 134 serum örneğinde yapılmıştır. Bu serumlarda RSV'a karşı oluşan antikorlar nötralizasyon peroksidaz bağlı antikor testi ile (NPLA) araştırılmıştır.
Çalışılan 134 serumun 97'sinde (%72.4) RSV nötralizan antikorları saptanmıştır. Pozitif serum örneklerinde RSV nötralizan antikor Litrelerinin dağılımına baktığımızda 1/80 titrenin (97 hastanın 33'ünde) en fazla saptanan antikor Litresi olduğu gözlenmiştir. Bu seropozitiflik oranlan, respiratuvar sistem infeksiyonlannda RSV etkinliğinin dikkate alınması gereğini yansıtmaktadır. Viral görünüşlü solunum yolu infeksiyonlannda RSV'ununda hatırlanması ve zamanında gerekli tıbbi önlemlerin alınması uygun olacaktır.

Full Text:

43-46