Bilateral Renal Agenezinin Prenatal Tanısı:Olgu Bildirimi

F.F. YANIK, A. YANIK, İ. AKPOLAT
1.503 273

Abstract


Prenatal Diagnosis of Bilateral Renal Agenesis: Case Report

Bilateral renal agenesis is a congenital anomaly incompatible with life and is observed in every 4000 births. Severe oligohydramnios, failure to identify fetal bladder and fetal kidneys are among the prenatal ultrasonographic findings. Here we present a case of bilateral renal agenesis observed in a pregnancy achieved by ovulation induction; as well as the literature review.Bilateral renal agenezi 4000 doğumda bir rastlanan ve yaşamla bağdaşmayan bir konjenital anomalidir. Şiddetli oligohidramnios, fetal mesane ve fetal böbreklerin izlenememesi, prenatal ultrasonografi (USG) bulgulan arasındadır. Bu yazıda ovulasyon indüksiyonu son¬rası oluşan bir gebelikte tespit edilen bilateral renal agenezi olgusu, literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

Full Text:

279-283