Antifosfolipid Antikorlar Ve Antifosfplipid Sendromu

G.T. SUCAK
1.098 131

Abstract


Antiphospholipid Antibodies and Antiphospholipid Syndrome

Antiphospholipid syndrome (AFS) is defined by the association of antiphospholipid antibodies with certain clinical manifestations such as thrombophilia, recurrent fetal loss and thrombocytopenia. There are two forms of antiphospholipid syndrome with a common clinical presentation. The Primary antiphospholipid syndrome occurs without an underlying disease while secondary antiphospholipid syndrome develops in association with systemic lupus erythematosus (SLE) and other autoimmune diseases. There are also more than one type of antiphospholipid antibodies such as lupus anticoagulant and anticardiolipin antibodies which appears to be distinct forms, though closely related. Although several mechanisms are proposed to describe the pathogenesis of the syndrome, the exact mechanism is not known yet.
Antifosfolipld sendromu (AFS), antifosfolipid antikorların; tromboz eğilimi, yineleyen fetal kayıp ve trombositopeni gibi klinik tablolardan bir veya birkaçı ile birlikte görülmesidir. Primer ve sekonder antifosfolipid sendromu olmak üzere aynı klinik tabloya yol açan iki ayrı formu vardır. Sekonder AFS başta SLE olmak üzere çeşitli otoimmun hastalıklar ze¬mininde gelişmekte iken, Primer AFS'da eşlik eden başka bir hastalık yoktur. An¬tifosfolipid antikorlar; lupus antikoagulanı, ve antikardiolipin antikorlar gibi birbiri ile yakın ilişkili ancak farklı otoantikorlardan oluşmaktadır. Antifosfolipid antikorların has¬talığın fizyopatolojisindeki rolleri henüz kesinlik kazanmamışsa da birden fazla me¬kanizma var gibi görünmektedir.

Full Text:

319-325