Malnutrisyonlu Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Oral Ve Parenteral Esansiyel Amino Asit Tedavisi

Y. OĞUZ, A. VURAL, Ö. ŞENGEL, N. AKBAYRAK, F. BULUCU, M. YENİCESU, K. ÇAĞLAR
1.123 208

Abstract


Oral and Intradialytic Parenteral Essenial Amino Acid Therapy in Hemodialysis Patients with Malnutrition

After malnutrition has been seen to be an important factor of morbidity and mortality on hemodialysis patients, various oral and parenteral nutritional therapies have been developed to administrate to these patients.
In this study, in order to investigate the effects of the oral and parenteral essential amino acid (EAA) therapy on the treatment of malnutrition in hemodialysis patients the half of 20 hemodialysis patients with malnutrition were treated with 0.9 gr/kg/week oral EAA (oral group) and the other half were treated with same dose parenteral EAA (parenteral group). Pretreatment and posttreatment values were compared by Wilcoxon T test in oral and parenteral groups.
After these therapies, in both of the groups, there were no significant statistical increases in anthropometric parameters. While there were statistically significant increases in only serum calcium (p=0.028) and lymphocyte counts (p=0.028) in oral group, there were statistical significant increases in more parameters in parenteral group such as in serum albumin (p=0.048), creatinine (p=0.006), cholesterol (p=0.006) levels and lymphocyte count (p=0.006). These results suggest that parenteral EAA therapy is more comfortable and effective than oral EAA therapy in the treatment of hemodialysis patients with malnutrition.Son yıllarda malnutrisyonun hemodiyaliz hastalarında önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olduğu gözlendikten sonra, çeşitli oral ve parenteral beslenme tedavileri geliştirilerek bu olgulara uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada oral ve parenteral esansiyel amino asit (EAA) tedavilerinin malnutrisyonlu hemodiyaliz olgularının tedavisi üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.
Malnutrisyonlu 20 hemodiyaliz hastasının yansına 0.9 gr/kg/hafta oral EAA (oral grup) ve diğer yansına aynı dozda parenteral EAA (parenteral grup) uygulanmıştır. Oral ve parenteral tedavi öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılması Wilcoxon T testi ile yapılmıştır
. Bu tedavilerden sonra her iki grupta antropometrik parametrelerde anlamlı artış gözlenmedi. Biyokimyasal parametrelere göre oral grupta sadece serum kalsiyumu (p=0.028) ve lenfosit sayısında (p=0.028) istatistiki olarak anlamlı artış varken, parenteral grupta serum albümini (p=0.048), kreatinin (p=0.006), kolesterol (p=0.007) ve lenfosit sayısı (p=0.006) şeklinde daha fazla parametrede istatistiki olarak anlamlı artış gözlendi. Bu sonuçlarla malnutrisyonlu hemodiyaliz olgularının tedavisinde parenteral EAA tedavisinin oral EAA tedavisinden daha uygun ve etkili olduğu kanısına varılmıştır.

Full Text:

306-311