Enürezis Nokturnanın Tedavisinde Desmopressin

H. KOÇAK, Z. PEHLİVAN, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, S. ACAR, N. GÜRSES, A. BİLGİÇ
999 211

Abstract


SUMMARY

Desmopressin in the pharmaco-therapy of enuresis nocturna
Efficacy of desmoppressin in the pharmacotherapy of enuresis was inves¬tigated on 17 enuretic cases by the Department of Pediatric Nephrology, On¬dokuz Mayıs University, School of Medicine. 20 mcg desmopressin given in tranasaly at night as a single dose was useful for enuretic children over ten years of age.

Özet

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji polikliniğine başvuran 17 enürezis nokturnalı hastada DDAVP'nin enürezis tedavisindeki etkinliği yurdumuzda ilk defa araştırıldı. Fizik inceleme bulguları, idrar tetkikleri ve direkt karın grafileri normal olan vakalarda gece tek doz 20 mcg DDAVP intranasal olarak uygulandı. 10 yaşın üzerindeki çocuklarda tedaviden iyi cevap alındı.

Full Text:

403-412