Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit’in Erken Dönem Tedavisinde Dopamin’in Etkisi

H. KOÇAK, İ. ÇUHADAR, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, M. ALVUR, S. ACAR, N. GÜRSES, F. AYDINOL, A. BİLGİÇ
1.256 207

Abstract


SUMMARY

The usefulness of Dopamine and Furosemide în pharmacotherapy of acute poststreptecocsic glomerulonephritis.
The usefulness of dopamine and furosemide in pharmacotherapy was in¬vestigated on 27 cases with acute poststreptococsic glomerulonephritis confirmed by clinic findings and laboratory test in Department of Pediatric Nephrology, Department of Pediatrics, Ondokuz Mayıs University, School of Medicine.

First group of 15 patients was infused with low dose of dopamine wherease second group of 12 patients received furosemide. Both groups of pa¬tients were compared statistically as for systolic-diastolic blood pressure, urine output, glomeruler filtration rate (GFR), fractional sodium excretion (FeNa), renal failure index (RFi) Dopamine and furosemide effected blood pressure levels at the same rate. Dopamine ensured regular .diuresis and augmented GFR 13.8 percent compared with starting value at the and of 12 hours, within the first 4 hours, furosemide effectively enhanced FeNa and dopamine influeunced FeNa regularly during the infusion period and acted partly on RFI as well.

Özet

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji Ünitesinde klinik ve laboratuvar ile akut poststreptokoksik glomerulonefrit tanısı almış 27 hasta da dopamin ve furosemid'in farmakolojik tedavideki yararları araştırıldı.
Hastalar düşük doz dopamin înfüze edilen 15 vaka ve furosemid verilen 12 vaka olmak üzere iki gruba ayrılarak incelendi. Her iki gruptaki hasta¬ların sistolik-diyastolik kan basıncı, çıkarılan idrar miktarı, GFR, FeNa, RFİ tesbit edilerek istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Dopamin ve furosemid'in kan basıncına aynı oranda etkili olduğu görüldü. Furosemid ilk 4 saatte diürezi anlamlı bir şekilde artırırken dopamin düzenli diürez sağladı ve do¬pamin başlangıç değerine göre GFR'ni 12 saat sonunda % 13,8 oranında artırdı. Furosemid FeNa'nu ilk 4 saatte etkili bir şekilde artırırken dopamin infüzyon süresince FeNa'una düzenli etkili oldu. Ayrıca dopamin RFİ'ne de kısmen etkili olabildi.

Full Text:

05-18