Çocuklarda Kistik Abdominal Lenfanjiomalar: İki Olgu Sunumu

Erdal TÜRK, Hakan DUMAN, Yılmaz BAŞ
1.334 395

Abstract


ÖZET
Abdominal kistik lenfanjiomlar, literatürde sık rastlanmayan, mezenterik ve retroperito¬neal lenfatiklerin iyi huylu doğumsal anomalileridir. Klinik sunumlar değişkendir ve çoğu zaman semptom vermezler. Tanı genellikle, fizik muayene, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile konmaktadır. Eğer komşu organların önemli bir kısmı feda edilmeyecekse, kitlenin cerrahi olarak tamamen çıkartılması, semptomatik abdominal kistik lenfanjio¬maların tedavi edici seçeneğidir. Bu çalışmada, cerrahi tedavi uygulanan iki mezenterik kistik lenfanjiomalı hasta sunulmuştur. Aralıklı karın ağrısı ve karında kitle nedeniyle müracaat eden 3 yaşında erkek ve 2,5 yaşında kız hastalarda yapılan radyolojik inceleme¬ler sonucu karın içerisinde komşu organlara bası yapan düzgün sınırlı, septalı mezenterik kistik lenfanjiom saptandı. Her iki hastaya da cerrahi tedavi uygulanarak kitle eksizyonu uygulanırken ikinci hastaya barsak rezeksiyonu da uygulandı. Her iki hastada da ameli¬yat sonrası sorun oluşmadı ve şifa ile taburcu edildiler. Mezenterik kistik lenfanjiomlar çocuklarda nadir görülen patolojilerdir. Aralıklı karın ağrısı ve karında kitle şikayeti olan hastalarda akılda tutulmalı, nadirde olsa ciddi komplikasyonlara neden olabileceğinden seçilmiş vakalarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Cystic abdominal lymphangioma in children: report of two cases

ABSTRACT
Abdominal cystic lymphangiomas are benign congenital abnormalities of the mesenteric and retroperitoneal lymphatics that are not commonly reported. The clinical presentation is variable and generally asymptomatic. The diagnosis is usually made with the physi¬cal examination, ultrasonography and computed tomography. The treatment of choice for symptomatic abdominal cystic lymphangiomas is complete surgical excision of the mass if a large portion of adjacent organs will not have to be sacrificed. We present two mesenteric cystic lymphangioma cases that underwent surgical treatment in this study. A 3-year-old male and 2.5-year-old female who presented with intermittent abdominal pain and an abdominal mass underwent radiological investigation and smooth-bordered, septate mesenteric cystic lymphangiomas were found within the abdomen. Surgical tre¬atment was used for both patients with one undergoing mass excision by itself and the second patient with intestinal resection. There were no postoperative problems in either patient and both were discharged with full recovery. Mesenteric cystic lymphangiomas are common pathologies in children. They should be kept in mind in patients with inter¬mittent abdominal pain and an abdominal mass, and surgical treatment should be used in selected cases as they can cause serious complications although rarely.
J. Exp. Clin. Med., 2011; 28:79-82

Full Text:

79-82